Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Flytning af jord

Find ud af hvordan du anmelder flytning af jord fra din grund.

Om flytning af jord

Tjek din grund

Anmeldelse af jordflytning

Hvornår må jorden flyttes?

Analyser mm.

Akut anmeldelse

Om flytning af jord

Al jord inden for byzone betragtes som udgangspunkt som lettere forurenet (områdeklassificeret). Forureningen stammer fra bl.a. afbrænding af kul og koks (opvarmning af boliger), benzin, stoffer i røg fra industri samt forurenet fyldjord.

Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men de gamle forureninger nedbrydes kun langsomt. Flytning af jord fra byzone(områdeklassificeret) skal derfor anmeldes til kommunen, og samtidig skal jorden analyseres. Reglerne skal medvirke til, at forurenet jord ikke flyttes til uforurenede grunde.

Tjek din grund

Områdeklassificering

Nogle områder i byzonen er klassificeret som lettere forurenet (områdeklassificeret), mens andre områder er undtaget, idet der kun tale om generel og diffus forurening. 

Skal du flytte jord fra et klassificeret område, skal den først: 

 • Analyseres
 • Anmeldes

På nedenstående kort kan du søge på din adresse og se, om du bor et sted, der er områdeklassificeret eller undtaget.

 • Rødt skraveret område - områdeklassificeret 
 • Grønt skraveret område - undtaget

Se på kortet om din grund er omfattet af områdeklassificering

Læs FAQ til områdeklassificering

Kortlægning

Når der konstateres en kraftigere forurening på en ejendom, eller der er mistanke om en forurening, vil ejendommen som regel blive kortlagt af regionen. Kortlægningen sker på henholdsvis Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2) .

V1 - Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

V2 - Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

Tjek om din grund er forurenet på Region Nordjyllands hjemmeside

Anmeldelse af jordflytning

Hvornår skal flytning af jord anmeldes?

Flytning af jord skal anmeldes til Miljø, hvis der er tale om:

 • Flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
 • Flytning af jord fra en kortlagt ejendom.
 • Flytning af jord fra en kortlagt del af en ejendom.
 • Flytning af jord fra offentlig vej.
 • Flytning af jord fra en ejendom omfattet af områdeklassificering.
 • Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Læs mere om reglerne for jordmængder under 1m3, som er undtaget anmeldelse

Hvem skal anmelde flytning af jord?

 • Alle som flytter jord fra ovenstående arealer, herunder ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand er ansvarlig for, at jordflytningen på forhånd anmeldes til Miljø.

Hvilke pligter har anmelderen?

Anmelderen skal sørge for:

 • at der udleveres et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse til transportøren.
 • at der udleveres en kopi af anvisningen til transportøren, hvis Miljø har meddelt anvisning af jorden.  
 • at anmeldelsen ajourføres, hvis der sker væsentlige ændringer af f.eks. tidspunkt for flytning, mængden af jord eller forureningsforhold.
 • at anmeldelsen ajourføres, hvis jorden ønskes transporteret til et andet modtageanlæg end anmeldt. Miljø kan i stedet kræve, at der indsendes ny anmeldelse.
 • at der opbevares et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse i 2 år efter, at jorden er flyttet.
 • at anmeldelsen på Miljøs forlangende forevises.

Hvordan anmeldes flytning af jord?

 • Flytning af jord kan enten anmeldes via det elektronisk skema eller via mail med vedhæftet anmeldelsesskema. Anmeldelsen skal vedlægges kortdokumentation og analyser. Se nærmere under menupunktet analyser mm.

Anmeld jordflytning via det elektroniske skema

Anmeld jordflytning ved at downloade skema, som sendes på mail til jordflytning@aalborg.dk   

Læs mere om hvordan du udfylder det elektroniske skema

Læs FAQ til JordWeb

Hvornår må jorden flyttes?

 • Tidligst 4 uger efter, at anmeldelsen er modtaget af Miljø, eller når Miljø har meddelt anvisning af jorden.
 • Hvis Miljø inden for 4 ugers fristen har anmodet om supplerende oplysninger til anmeldelsen, må jordflytningen først iværksættes 2 uger efter, at Miljø har modtaget oplysningerne.

Straksflytning

 • Hvis jorden ønskes flyttet til miljøgodkendt anlæg, må jorden flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget af Miljø, under forudsætning af, at modtageanlægget må modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen.
 • Ved straksflytning fra kortlagte arealer skal Miljø inden jordflytningen have godkendt en jordhåndteringsplan for jordflytningen.
 • Ved straksflytning skal jordflytningsbekendtgørelsen samt de krav Miljø har stillet, overholdes inden jordflytningen.
 • Ikke alle modtageanlæg modtager straksflytning.

Se listen med modtageanlæg og -steder for jord             

Analyser mm.

Anmeldelsen skal være vedlagt kortdokumentation, der viser grunden, hvorfra jorden flyttes, og hvor jordprøver til analyser er taget.

Udgangspunktet er, at forurenet jord skal analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der har været på arealet.

Læs om krav til prøveantallet i denne tabel

Læs om krav til kartering af jord

Undtagelser fra dokumentationskrav

Miljø har mulighed for at undtage grunde i bestemte områder fra analysepligten, hvis Aalborg Kommune har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2.

Se tabellerne over Aalborg Kommunes kategorisering af jord

Akut anmeldelse

I forbindelse med miljøuheld, rørsprængninger og lignende akut opståede situationer, hvor jordflytningen ikke kan afvente en anmeldelse, kan jorden flyttes midlertidigt til en overdækket container eller tilsvarende afskærmet opbevaring. Opgravningen, flytning til midlertidig placering og den videre flytning skal anmeldes til Miljø senest 3 dage efter flytningen til den midlertidige placering.

Del indhold