Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Projekteksempel i Natura 2000

Beskrivelse af de enkelte projekteksempler inden for de Natura 2000-områder, som Aalborg Kommune har andel i

Nørholm Enge

Nørholm Enge har særlige kvaliteter for engfugle

Engene ved Nørholm er de bedste lokaliteter for engfugle i Aalborg Kommune. Her findes de fleste af de arter der er karakteristiske for strandengene ved Limfjorden. Ligeledes er det Aalborg Kommunes eneste ynglested for Engrylen, der efterhånden er en sjælden ynglefugl.

Dele af engene har helt naturlige vandstandsforhold med naturlige afvandingsrender i strandengene. Andre dele er afvandet med mange grøfter fra markerne bag strandengene og ud til fjorden. Det kan forringe forholdene for engfuglene.

Nørholm Enge, undersøgelsesområdeKort over undersøgelsesområdet

Forundersøgelser

For at undersøge om forholdene kan forbedres for engfuglene har Aalborg Kommune i efterår og vinteren 2014-2015 gennemført en forundersøgelse af forholdene og mulighederne for at forbedre dem.
Der er således gennemført en teknisk biologisk forundersøgelse af de muligheder, der er for at gøre afvandingen mere naturlig, og en ejendomsmæssig forundersøgelse af lodsejernes holdninger til ændringer i området.

Den tekniske forundersøgelse viser, at der er gode forhold på de østlige strandenge i undersøgelsesområdet, og der ikke er behov for ændringer der. For de vestlige strandenge er der muligheder for forbedringer ved lukning af de mange grøfter, der er i området. Det vil dog kræve, at der etableres en alternativ afvanding af de bagvedliggende marker.

Et langt bedre projekt ville være et stort projekt med inddragelse af de bagvedliggende marker til strandengene. Det vil give større dybde i strandengsarealet til stor gavn for fuglelivet, og det ville kunne undgås, at skulle skabe en ny afvanding af markarealerne.

Engryle-strandeng
Engryle ved Nørholm Enge

Den ejendomsmæssige forundersøgelse viser, at lodsejerne sætter stor pris på naturen og fuglelivet i området og er positive for forbedringer i området. Hvis projektet alene omfatter strandengsarealer vil et projekt med tilskudsordninger være en mulighed, mens et stort projekt vil kræve, at der gennemføres en fornuftig jordfordeling. Der er således velvillighed for, at der arbejdes videre med mulighederne.

På baggrund forundersøgelsernes positive udfald vil Aalborg Kommune undersøge mulighederne for at få finansieret et stort projekt, som bl.a. vil omfatte en jordfordeling i området.

Se rapporter fra forundersøgelsen

Teknisk forundersøgelse

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Ejendomsmæssig forundersøgelse for udvidet projekt

Projektbeskrivelse, Nørholm Enge - naturgenopretning af strandengene

Forundersøgelserne er gennemført med støtte fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Logo - EU - Landdistrikter

Del indhold