Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Natura 2000-områder i Aalborg Kommune

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Formålet med områderne er at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Kort Natura 2000-områder

De seks Natura 2000-områder i Aalborg Kommune

Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Aalborg Kommunes østkyst med især vigtige strandengs- og overdrevsområder ligger inden for dette langstrakte område. De fredede Muldbjerge og fredningen ved Knarmou Strandenge ligger inden for området. I samarbejde med Agri Nord er der gennemført et Natur- og Miljøprojekt til pleje af privatejet strandengsområde ved Egense. Kommunen varetager plejen inden for den fredede del af området, men der er derudover et behov for pleje og ændret hydrologi af privatejede strandenge.

Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Området er stort og med overvejende privatejede arealer. Området består i Aalborg Kommune af Halkær Ådal med mange naturtyper samt strandenge langs Limfjorden og Halkær Bredning. Forudsætningen for målopfyldelse er frivillig tilskudsordninger især til afgræsning og til ændret hydrologi. Aalborg Kommunes indsatsplan for engfugle giver et godt grundlag for strandengene, hvor der bl.a. er givet tilskud til engfugleprojekt i Nørholm Enge.

Natura 2000-område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

Nordvesteuropas største højmose og nogle af landets største og bedste naturskove samt store kalkoverdrev. Kommunens største Natura 2000-område med krav til udvidelse af højmose. Det igangværende EU LIFE-projekt vil i vid udstrækning sikre målopfyldelsen.

Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Aalborg Kommunes andel er i Lindenborg Ådal. Området er privatejet med mange lodsejere med små arealer. Forudsætningen for målopfyldelse er frivillige tilskudsordninger til rydning, afgræsning og udvidelse af prioriterede naturtyper. Der er gennemført enkelte projekter i området.

Natura 2000-område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

De Himmerlandske Heder er fredet. Hedeplejen er godt i gang. Der er stadig noget behov for rydning og plejen med græsning skal holdes i gang fremover. Der gøres en særlig indsats for sommerfuglearten hedepletvinge.

Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del

Kommunens mindste Natura 2000-område ligger i den østlige del af Hammer Bakker, hvoraf en del er fredet. Kommunen og Dansk Botanisk Forening ejer størstedelen af området. Området er især udpeget for sin fine forekomst af skovnatur, hede og overdrev, der veksler i en mosaik. Der er igangværende pleje i store dele af området, men der skal ske yderligere rydning af opvækst.

Yderligere information

Skriv til os, hvis vi skal sende dig Natura 2000 handleplanen for et eller flere af de seks områder. Husk at angive titlen på handleplanen i emnefeltet. 
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

  • Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
  • Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
  • Natura 2000-område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
  • Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
  • Natura 2000-område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede
  • Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del

 

Del indhold

  COVID 19

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19.

Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info.