Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskudsmuligheder til Natura 2000-projekter

Inden for Natura 2000-områderne skal der gennemføres en række plejetiltag. Alle projekter skal gennemføres gennem frivillige aftaler. Heldigvis er der flere forskellige muligheder for at søge tilskud til naturprojekter

Jeg ejer et Natura 2000-område

Hvis du ejer eller passer et Natura 2000-område, kan du søge om tilskud gennem tre forskellige tilskudsordninger:

  • Pleje af græs- og naturarealer
  • Forberedelse til afgræsning
  • Rydning af tilgroede arealer

Pleje af græs- og naturarealer er et løbende arealtilskud, mens de to andre er tilskud til investeringer og betegnes Natura 2000-projekter.

Tilskud til: 

Pleje af græs- og naturarealer

Du kan søge tilskud til ekstensiv pleje af græs- og naturarealer ved afgræsning eller slæt.

Tilskuddene varierer i forhold til udpegningerne på arealet. Afhængig af hvilken drift du vælger, kan du få op til 2.600 kr./ha

Du kan læse mere om tilskudsmulighederne på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Under menupunktet "Tilskudsmuligheder og drift af landbrug" kan du vælge Driftsbetingede N2000-arealer, Særligt udpegede N2000-arealer, rydning eller ændret hydrologi. Dermed kan du få et overblik over, hvad du kan søge tilskud til. Hvis du får tilsagn om tilskud, skal du sørge for, at dine arealer bliver plejet i henhold til tilsagnets betingelser.

Natura 2000-projekter

Natura 2000-projekter giver støtte til en målrettet indsats i Natura 2000-områderne. Indsatsen sker i form af tilskud til naturpleje og forvaltning af arealer inden for Natura 2000-områderne.

Tilskudsordningen har til formål at få ryddet værdifulde naturarealer, som er under tilgroning. Samtidig giver ordningen dig mulighed for at forberede arealer til afgræsning, som på nuværende tidspunkt ikke kan afgræsses pga. manglende hegn eller drikkevandsforsyning.

  • Rydning af tilgroede arealer

    Du kan søge om tilskud til at rydde træer og buske på tilgroede arealer og til at fjerne materialet fra arealet. Af hensyn til ynglende fugle skal du gennemføre rydningen i tidsrummet fra den 15. juli til og med den 31. marts.
  • Forberedelse til afgræsning

    Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. En ansøgning skal som minimum omfatte tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning, dvs. du kan ikke alene søge om tilskud til en elforsyning eller fangfold. Du kan opnå 100 procent i tilskud til de udgifter, som er direkte relateret til projektet.

Del indhold