Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Indsats i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har andel i 6 Natura 2000-områder, og handleplanlægningen for disse er sket i tæt samarbejde mellem de kommuner, som Natura 2000-området berører. Der er udarbejdet én fælles Natura 2000-handleplan for hvert Natura 2000-område.

Planernes gennemførelse er i høj grad afhængig af private lodsejeres medvirken, fordi virkemidlerne til indsatsen overvejende består af frivillige Natura 2000-tilskudsordninger.

I Aalborg Kommune er vi kommet langt med indsatsen i 1. planperiode. På de lysåbne naturtyper er der i stort omfang etableret hegn og afgræsning af arealerne. Der er sikret naturpleje på over halvdelen af disse naturtyper. Det er sket ved brug af Natura 2000-tilskudsordningerne, kommunale midler og andre tilskudsmuligheder.

Fokus for indsatsen i 2. planperiode er:

  • At færdiggøre og konsolidere indsatsen fra 1. planperiode.
  • At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje på de arealer, hvor det er nødvendigt for at sikre og forbedre naturtilstanden.
  • At der i nogle områder startes en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af eksisterende og særlig sårbar natur.
  • At sikre en indsats mod invasive arter og målrettet forbedre levesteder for bl.a. truede ynglefugle.

Samlet set betyder det, at der i Aalborg Kommune inden udgangen af 2021 skal arbejdes for rydning af uønsket opvækst på op til 1.100 ha, plejes med græsning eller høslæt på op til yderligere 900 ha og ske forbedring af hydrologi på op til 1.000 ha. Dertil kommer etablering af nye arealer med habitatnatur og sammenbinding af naturtyper.

Læs handleplanerne for Natura 2000-områderne i Aalborg Kommune

Tilskud til lodsejere?

Planernes gennemførelse er afhængig af private lodsejeres medvirken. Der er derfor en række tilskudsordninger til lodsejere til tiltag, der er nødvendige for naturen i områderne. Til visse indsatser kan tilskudsordningerne ikke anvendes og kommunen har her en mulighed for at gennemføre projekter

Læs mere om tilskudsmulighederne under siden "Tilskudsmuligheder til Natura 2000-projekter" i menuen til venstre.

Hvem har myndighedsansvaret?

Miljøstyrelsen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Styrelsen sikrer gennemførelse af disse dele af handleplanen inden udgangen af år 2021.

Statslige lodsejere gennemfører Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner.

Kommunerne er ansvarlige for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område - bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

Del indhold

  COVID 19

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19.

Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info.