Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Igangværende kortlægning af beskyttet natur

I perioden 25. juni - 1. november 2020 kortlægger Aalborg Kommune udvalgte heder, overdrev moser, enge og strandenge, der er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvor der kortlægges

I perioden 25. juni - 1. november 2020 kortlægger Aalborg Kommune udvalgte heder, overdrev moser, enge og strandenge, der er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens § 3.

De udvalgte beskyttede naturarealer ligger spredt over hele kommunen, men kortlægningen vil især ske i området omkring Hammer Bakker, Lille Vildmose og den vestlige del af kommunen.

Kortlægningens formål 

På de udvalgte arealer registrerer vi områdernes planter og struktur for at kunne vurdere deres naturkvalitet. Kortlægningen sker med henblik på at få et opdateret datagrundlag til brug i forbindelse med ansøgninger og miljøgodkendelser fra borgerne, samt kommunens generelle forvaltning af naturarealer.

Tidspunkt for kortlægningen

Det er ikke muligt at oplyse lodsejerne om den præcise dato og tidspunkt for besigtigelsen. Det er kommunens egne medarbejdere eller konsulenter hyret af Aalborg Kommune, der gennemfører kortlægningen, der typisk vil tage ½ til 1 time pr. areal.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Park & Natur

Del indhold