Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kortlægning - beskyttet natur

Der er udarbejdet en kortlægning og tilstandsvurdering af alle Aalborg Kommunes naturområder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kortlægningens mål

Aalborg Kommune har i perioden 2008 til 2013 kortlagt kommunens samlede areal med natur beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Kortlægningen har for det første haft til hensigt at opdatere den vejledende registrering, som Aalborg i 2007 overtog fra Nordjyllands Amt. Dernæst har formålet været at få beregnet en naturtilstand på de beskyttede arealer, sådan at arealernes tilstand kan følges fremadrettet.

Resultat af kortlægning

Ved kortlægningens endelige arealopgørelse i 2015 er der registreret 14.659 ha beskyttet natur mod 13.436 ha i 2008 eller en forøgelse på 9,1 %. Resultatet dækker over 3.090 ha ny natur, 1.865 ha afregistreret natur og 1.457 ha natur, som har skiftet § 3-status. I alt er der således ændret i status på 6.412 ha svarende til 47,7 % af det oprindelige beskyttede areal i 2008.

Tilstand og målsætning

Naturtilstanden er opgjort i 5 tilstandsklasser, hvor klasse 1 og 2 tilsammen udgør gunstig naturtilstand, mens klasse 3-5 udgør arealer i ugunstig tilstand. Resultatet er, at 39 % af det samlede areal er i gunstig tilstand. Dette skal ses i forhold til Aalborg Kommunes Natur-, Park- og Friluftspolitik og kommuneplanens målsætning, hvor det overordnede mål er, at hæve tilstanden sådan at minimum 50 % af Aalborg Kommunes beskyttede arealer er i gunstig tilstand (klasse 1 og 2).

Fund af arter jf. habitatdirektivet

Der er fundet bilag IV-arter jf. habitatdirektivet i 20,5 % af de besøgte vandhuller. Det er hovedsageligt spidssnudet frø og stor vandsalamander, som er fundet ved henholdsvis 373 og 97 af besigtigelserne.

Alle data fra kortlægningen er gjort offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal.

Del indhold

  COVID 19

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19.

Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info.