Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hammer Bakker - naturgenopretningsprojekt

Hammer Bakker vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt vil skabe 1000 ha natur, som skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende

Fakta om naturprojekt Hammer Bakker

Helhedsplan, Naturplan og Friluftsplan

Helhedsplanen er et planlægningsværktøj, der forventes at danne grundlag for et samarbejde med områdets mange interessenter om Hammer Bakkers udvikling. De konkrete forslag i planen forholder sig alene til de arealer, der rådes over i projektet.

Naturplanen angiver principperne for den naturgenopretning, der over de kommende år vil blive gennemført i Hammer Bakker.

Friluftsplanen angiver principperne for de tiltag, der kan iværksættes på friluftsområdet.

Naturplan for Hammer Bakker (pdf)

Friluftsplan for Hammer Bakker (pdf)

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, så sender vi Helhedsplanen for Hammer Bakker til dig som PDF.

Husk at skrive titlen 'Helhedsplanen for Hammer Bakker' i emnefeltet.

Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på telefon 9931 2000

Baggrund

Hammer Bakker er på i alt ca. 2.000 hektar, og ligger ca. 10 km nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I dag er meget af området bevokset med tætte nåletræsplantager, men her findes også rester af tidligere tiders naturlige løvskove, hede og overdrev.

Hammer Bakker er levested for en række sjældne arter. Det gælder bl.a. sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Området rummer mange fortidsminder og kulturspor – bl.a. gravhøje, gamle hulveje, rester af Kongevejene og tingsted. Hærvejen går tværs gennem området. Området er et kendt udflugtsmål i Nordjylland.

Naturprojektet

Det er målet at udvikle 1.000 ha natur i særklasse. Projektet skal have væsentlig værdi for landskab, natur og sjældne dyr og planter. Det er samtidig målet at udvikle et område med stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.

Naturgenopretningen sker i hovedtræk ved gradvist at afvikle nåletræsplantage, udlæg af urørt skov samt etablering af tidligere tiders lysåbne arealer med hede og overdrev, der plejes med græssende dyr. Med projektet skal området gøres mere tilgængeligt og udbygges med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser og formidling mv.

Projektarealerne er fra starten på 715 ha, og har et budget på ca. 75 mio. kr. Det er planen at opkøbe yderligere arealer i området, når muligheden opstår de kommende år, og projektets samlede økonomi er derfor fastlagt til mere end 100 mio. kr.

Arealer der indgår i projektet fra starten:

  • Den Danske Naturfond: 450 ha (købt af Det Danske Hedeselskab pr. den 1. juli 2018)
  • Aalborg Kommune: 185 ha
  • Dansk Botanisk Forening: 80 ha

Partnere

Den Danske Naturfond: Ejer af arealer / projektudvikling / 25 mio. kr.
A. P. Møller Fonden: Medfinansiering op til 25 mio. kr.
Aalborg Kommune: Ejer af arealer / projektudvikling / arealdrift og tilsyn
Dansk Botanisk Forening: Ejer af arealer / projektudvikling / arealdrift
Miljø- og Fødevareministeriet: Medfinansiering på 12 mio. kr.

Til udvikling af områdets infrastruktur, publikumsfaciliteter og formidling afsøges mulighederne for yderligere medfinansiering fra private fonde m.fl.

Perspektiver

Projektet vil være et af de mest markante naturprojekter, der er gennemført. Projektet vurderes med tiden at have potentiale til at kunne sidestilles med områder som Jægersborg Dyrehave og Rebild Bakker – både i forhold til størrelse, naturindhold og rekreativ værdi.

Aalborg Kommune vurderer, at Hammer Bakker har samme rekreative potentiale, som f.eks. de kommunale skove ved Aarhus og Vejle eller Gudenåengene ved Randers.

Spørgsmål og bemærkninger

Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet

Skriv til hammerbakker@aalborg.dk

Kontakt

Skriv til Svend Klitgaard Lassen

 

Prospekt for naturgenopretningsprojektet i Hammer Bakker

Ønsker du at læse dette, se nedenfor.

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, så sender vi Prospektet for naturgenopretningsprojektet i Hammer Bakker.

Helhedsplanen for Hammer Bakker til dig som PDF.

Husk at skrive titlen 'Prospekt for naturgenopretningsprojektet i Hammer Bakker' i emnefeltet.

Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på telefon 9931 2000

Del indhold