Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hammer Bakker - naturgenopretningsprojekt

Hammer Bakker gennemgår i øjeblikket en omfattende naturgenopretning. Projektet vil skabe 1000 hektar natur, som skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Hammer Bakker er på i alt ca. 2.000 hektar, og ligger ca. 10 km nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I dag er meget af området bevokset med tætte nåletræsplantager, men her findes også rester af tidligere tiders naturlige løvskove, hede og overdrev.

Hammer Bakker er levested for en række sjældne arter. Det gælder blandt andet sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Området rummer mange fortidsminder og kulturspor – blandt andet gravhøje, gamle hulveje, rester af Kongevejene og tingsted. Hærvejen går tværs gennem området. Området er et kendt udflugtsmål i Nordjylland.

Helhedsplan, naturplan og friluftsplan

Helhedsplanen er et planlægningsværktøj, der skal danne grundlag for et samarbejde med områdets mange interessenter om Hammer Bakkers udvikling. De konkrete forslag i planen forholder sig alene til de arealer, der rådes over i projektet.

Friluftsplanen angiver principperne for de tiltag, der kan iværksættes på friluftsområdet.

Naturplan for Hammer Bakker (pdf)

Friluftsplan for Hammer Bakker (pdf)

Skriv til os, så sender vi Helhedsplanen for Hammer Bakker

Husk at skrive titlen 'Helhedsplanen for Hammer Bakker' i emnefeltet.

Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på telefon 9931 2000

Naturprojektet

Det er målet at udvikle 1.000 hektar natur i særklasse. Projektet skal have væsentlig værdi for landskab, natur og sjældne dyr og planter. Det er samtidig målet at udvikle et område med stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.

Naturgenopretningen sker i hovedtræk ved gradvist at afvikle nåletræsplantage, udlæg af urørt skov samt etablering af tidligere tiders lysåbne arealer med hede og overdrev, der plejes med græssende dyr. Med projektet skal området gøres mere tilgængeligt og udbygges med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser og formidling.

Projektarealerne er fra starten på 715 hektar, og har et budget på ca. 75 mio. kr. Det er planen at opkøbe yderligere arealer i området, når muligheden opstår, og projektets samlede økonomi er derfor fastlagt til mere end 100 mio. kr.

Arealer der indgår i projektet fra starten:

  • Den Danske Naturfond: 450 ha (købt af Det Danske Hedeselskab pr. den 1. juli 2018)
  • Aalborg Kommune: 185 ha
  • Dansk Botanisk Forening: 80 ha

Perspektiver

Projektet vil være et af de mest markante naturprojekter, der er gennemført. Projektet vurderes med tiden at have potentiale til at kunne sidestilles med områder som Jægersborg Dyrehave og Rebild Bakker – både i forhold til størrelse, naturindhold og rekreativ værdi.

Spørgsmål og bemærkninger

Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet

Hammer Bakker - naturgenopretningsprojekt
Del indhold