Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fredning og naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper. Det betyder, at områderne ikke må ændres uden dispensation.

Naturtyper

Naturtyper kan blandt andet være søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb. Endvidere er heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev beskyttede, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2.

Fredet areal

I ganske særlige tilfælde er der gennem tiderne gennemført en egentligt fredning af større eller mindre arealer. Her er det nødvendigt at se bestemmelserne for den konkrete fredning for at se hvilke regler, der gælder. Det kan være regler for en bestemt anvendelse af arealerne, terrænreguleringer, byggeri. Der vil også være fastsat regler for pleje og vedligeholdelse af arealerne og for offentlighedens adgang.

Natur på din ejendom

For at få et overblik over, hvilke bestemmelser der gælder på netop din ejendom, kan du gå ind på Danmarks Miljøportal. Den er indgangen til en række fælles-offentlige kort, planer og data på natur- og miljøområdet. Her kan borgere og miljømedarbejdere finde en del af offentlige myndigheders data om natur og miljø.

Du kan se oplysninger om fx beskyttet natur, fredninger og planlægning på kort og luftfotos på din ejendom i Arealinformationsdelen af miljøportalen.

Danmarks Miljøportal

Læs mere om naturbeskyttelse på nationalt plan på Miljøstyrelsens hjemmeside

Del indhold