Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Legepladser i Aalborg Kommune

Der findes i øjeblikket 38 kommunale legepladser i parker og grønne områder og 320 legepladser på skoler og institutioner

Legepladser på skoler og institutioners udearealer 

Private legepladser på kommunale arealer

Legepladser på skoler og institutioners udearealer

På denne side kan du finde informationer om, hvad du skal huske, hvis du ønsker at etablere eller renovere en legeplads på kommunale arealer.

Information om den generelle vedligeholdelse af udearealer ved skoler og institutioner kan du finde på siden om

Vedligeholdelse af skoler og institutioners udearealer.

Byggesagsbehandling

Der skal ansøges om byggetilladelse hos By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Byg, når der udføres byggearbejder på offentligt tilgængelige legepladser/legearealer.

Byggearbejder der kræver byggesagsbehandling

Byggearbejder omfatter anlæggelse af ny legeplads, ændring på en eksisterende legeplads, opførelse af nye legeredskaber/bygninger med en faldhøjde større end 60 cm (f.eks. klatretårne, klatrevægge, svævebaner, rutsjebaner, skateboardbaner, legehuse, bålhytter, multihuse, shelters o.l.) samt ved opførelse af multibaner, hoppepuder o.l. Større væsentlige renoveringer af eksisterende legeredskaber omfattende ændringer af legeredskabers udformning/design samt konstruktive ændringer betegnes også som byggearbejder, der kræver byggetilladelse.

Byggearbejder der ikke kræver byggesagsbehandling

Udskiftning af enkelte trin, brædder m.m. (alm. vedligeholdelse) samt maling af legeredskaber kræver ikke tilladelse eller anmeldelse til kommunen.

Tilgængelighed

Aalborg kommune opfordrer til at tilgængelighed på legepladser indarbejdes i alle nye anlæg. Her tænkes bl.a. på adgang til selve legepladsen og de enkelte redskaber, belægninger på interne stier, div. aktiviteter og redskaber m.m. Der henvises til DS-håndbog 105 Udearealer for alle.

Sikkerhedskrav

Bemærk, at Aalborg kommune i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse til ovennævnte byggearbejder stiller krav om, at der skal fremsendes en erklæring udarbejdet af en certificeret/godkendt legepladsinspektør på det færdige byggearbejde. Erklæringen udgør dokumentation for at kravene i DS/EN 1176, del 1-7 og 1177 vedr. legepladsudstyr og stødabsorberende legepladsunderlag m.m. overholdes iht. BR 08 kap. 4.4, og sikkerheden dermed er i orden.

Legepladsinspektør

Legepladsinspektører fra Aalborg kommune kan kun rekvireres af kommunale institutioner og skoler, og øvrige henvises til

Teknologisk Institut via deres hjemmeside.

Sparring med Byer og Natur/EBL

Aalborg Kommune, Byer og Natur drifter den grønne del på skoler og institutioners udearealer. Driften er organiseret ifølge en kontrakt og kvalitetsmål. Derfor er det vigtigt, at du informerer Byer og Natur om evt. ændringer på skolen eller institutionens udearealer. Byer og Natur indgår derefter gerne i en sparring, der tilgodeser såvel legeplads som driftsbehov.

Byggesager om legepladser kommer automatisk i høring hos Byer og Natur, men ved større projekter er det en god ide at kontakte Byer og Natur for en sparring inden projektet gøres færdigt til byggesagsbehandling.

Fagforvaltningerne er ansvarlige for legeredskaberne på legepladserne. Overholdelse af sikkerhed på institutioner og skolers legepladser hører under de respektive forvaltninger.

Ansvar

Det er Aalborg Kommune, Byer og Natur, som har ansvar for de kommunale legepladser i parker og grønne områder. Legepladserne er tilgængelige hele året rundt, alle døgnets timer.

Legepladser på skoler og institutioners udearealer har skolerne og institutionerne ansvaret for.

Målsætning for friarealer ved børneinstitutioner - grønne del

Friarealerne skal danne rammer for leg og opdagelse for institutionernes brugere.

Friarealerne skal i videst muligt omfang kunne benyttes af alle børn uanset eventuelle handicaps.

Arealerne skal være robuste, men med stor variation af træer, buske, græs, plantninger og belægninger, som inspirerer til alsidig leg.

Der bør i stor udstrækning vælges planter, hvis frugter kan spises.

Der bør være mulighed for leg og ophold i både sol og skygge samt i læ.

Friarealerne skal kunne bruges uanset årstid.

Faste belægninger skal indskrænkes mest muligt og primært have en praktisk funktion så som f. eks. terrasser og mooncar-baner.

Plejemæssige mål

Arealer ved hovedindgange og omkring opholdsarealer skal fremstå velplejede og ryddelige.

Friarealerne skal fremstå frodige og robuste og indbyde til udfoldelse og oplevelse.

Beplantninger skal som helhed fremtræde sunde, harmoniske og være i god vækst.

Der må ikke være ukrudt i et omfang, der hæmmer plantningers vækst nævneværdigt, eller forstyrrer det samlede synsindtryk.

Jordbunden skal normalt være dækket, enten af urter eller af plantningerne selv.

Stier og belægninger skal jævnligt være rengjorte og altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der må ikke være sætninger, vandsamlinger m.m., som gør færdsel besværlig.

Renhold af belægninger er institutionens eget ansvar, dog med undtagelse af ukrudtsbekæmpelse.

Legeudstyr er ejet af institutionen, som er eneansvarlig for dets sikkerhedsmæssige stand.

Målsætning for friarealer ved skoler og DUS

Friarealerne skal danne rammer for friluftsliv og udendørs undervisning for børn fra førskolealderen til 10. klasse. Friarealerne bør kunne opdeles i aldersrelaterede aktivitetsrum.

Friarealerne skal i videst muligt omfang kunne benyttes af alle børn uanset eventuelle handicaps.

Som udgangspunkt er skolernes friarealer døgnåbne, og må uden for skoletiden benyttes af kvarterets indbyggere.

Der skal være opholdsrum med læ, sol og skygge og udendørs arealer med plads til mange aktiviteter.
Visse plantninger, som f.eks. randplantninger der støder op til boligområder, kan beskyttes og friholdes for leg og slid.

Arealerne skal være robuste, men med stor variation af træer, buske, græs, plantninger og belægninger, som inspirerer til alsidig leg.

Legeudstyr skal altid overholde gældende krav til legepladssikkerhed og være godkendt.

Idrætsarealer og atletikbaner skal altid være i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Plejemæssige mål

Arealer ved hovedindgange og eventuelle gårdhaver skal fremstå velplejede og ryddelige.

Friarealerne skal fremstå frodige og robuste og indbyde til udfoldelse og oplevelse.

Beplantningerne skal som helhed fremtræde sunde, harmoniske og være i god vækst.

Der må ikke være ukrudt i et omfang, der hæmmer plantningens vækst nævneværdigt, eller forstyrrer det samlede synsindtryk.

Stier og belægninger. Der må ikke være sætninger, vandsamlinger m.m., som gør færdsel besværlig.

Renhold af belægninger er skolernes eget ansvar, med undtagelse af sportsbelægninger.

Legeudstyret er ejet af skolen, som er eneansvarlig for dets sikkerhedsmæssige stand.

Idrætsbaner/boldbaner skal have karakter af plæne, hvor ukrudt og nedslidte felter accepteres i mindre omfang, så længe plænekarakteren er bevaret. Banerne skal dog overvejende bestå af græsser, og være i en god sund vækst.

Private legepladser på kommunale arealer

Informationer om, hvad du skal huske, hvis du ønsker at etablere en legeplads på kommunale arealer, kan du finde herunder. Frivillige organisationer i kommunale bygninger, f.eks. idrætsforeninger eller spejdere, ønsker ofte at etablere legeplads på tilstødende offentlige arealer. Efter nærmere aftale med Byer og Natur kan ønsket som oftest imødekommes.

Offentligt tilgængelige legepladser på private arealer

For offentligt tilgængelige legepladser på private arealer, henvises der til siden Legeplads, shelter m.m.

Etablering af private legepladser på kommunale arealer

Ønsker du at undersøge muligheden for at etablere en legeplads på et kommunalt areal, som ikke er en institution eller en skole, skal du først henvende dig til grundejer Aalborg Kommune, Park & Natur for at få afklaret, om der kan gives tilladelse til at etablere en legeplads på området.

Som udgangspunkt foretrækker Park & Natur, at private grundejere anlægger legepladser på egen grund. Nogle af de faktorer Park & Natur vil kigge på er

  • Hvor mange forskellige brugergrupper kan anvende legepladsen
  • Vil legepladsen virke skæmmende i landskabet
  • Hvor ligger andre legepladser i forhold til området

Hvis Byer og Natur finder, at det er hensigtsmæssigt at placere en legeplads i området, kan der udarbejdes en kontrakt, samt materiale til en byggesag, som sendes sammen med kontrakten til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling og Byggeri, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

Skriv til os, hvis du ønsker at se 'Skabelon til kontrakt mellem Aalborg Kommune og ansvarshaver for legepladsen' eller hvis du ønsker at se 'Skabelon til følgebrev vedr. legepladsaftale'. Husk at angive titlen på den ønskede skrivelse i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Legeplads, shelter m.m.

Hvis du går med tanker om at etablere en legeplads, kan du få god inspiration ved at læse rapporten:

  • "Den gode legeplads ud fra børns perspektiv" eller
  • "Resumé af projektet - Den gode legeplads ud fra børns perspektiv"

Skriv til os, hvis du ønsker materialet tilsendt. Husk at angive titlen på rapporten i emnefeltet. 

Del indhold