Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Certificeret skov

Aalborg Kommunes skove er blevet certificeret ved udgangen af 2012. Det samlede skovareal, som er blevet certificeret, udgør 1.252 hektar, og er fordelt på 67 lokaliteter.

Naturnær skovdrift

Aalborg Kommune har tradition for Naturnær skovdrift og har drevet skovene med vægt på flersidighed i forhold til naturværdier, rekreativ anvendelse og produktion af træ gennem årtier. Skovdriften lever i store træk op til certificeringsstandarderne.

Skove_JV

Bæredygtighedsstrategi og certificering

Det var et mål i Bæredygtighedsstrategien 2008-2011, at de kommunalt ejede skove skulle certificeres. Retningslinjerne for bæredygtig skovdrift bygger på principperne for naturnær skovdrift, hvis primære mål er at sikre en bæredygtig vedproduktion gennem valg af lokalitetstilpassede træarter og gennem driftsformer, der udnytter skovenes naturlige processer.

Hvad betyder naturnær drift af skove

En skov i naturnær drift vil typisk bestå af en blanding af mange træarter i forskellige aldre. Disse skove er i mange tilfælde mere stabile overfor fx storm, klimaændringer og en række artsspecifikke skadevoldere. 

Det forventes, at naturnært dyrkede skove er mere fleksible og robuste i det lange løb overfor skiftende udnyttelses- og plejeintensitet fra menneskets side. Endelig vil naturnær skovdrift skabe et attraktivt og varieret skovbillede, som kan medvirke til at styrke skovenes rekreative anvendelse.

Krav til certificeret skovdrift

At en skov er certificeret vil sige, at den har fået papir på, at forvaltningen af skoven lever op til en bestemt standard, herunder bestemte krav til naturen, miljøet og arbejdsmiljøet.

Et krav for at opnå certificering er fx, at der skal bevares et vist antal træer til naturligt forfald på skovarealerne. Det skyldes, at en lang række truede insekter og svampe lever i og på dødt træ i skoven. 

Når en skov bliver certificeret, er det en garanti for, at træet fra den pågældende skov er produceret efter certificeringsordningens standard. Der er forskellige certificeringsordninger, hver med sin standard.

I Danmark er der udviklet standarder efter to systemer: FSC® (Forest Stewardship Council®) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifications schemes). De har forskellige krav til drift og kontrol mv., og der eksisterer også forskellige CoC-systemer for de to certificeringsordninger.

Aalborg Kommunes skove certificeres efter både FSC og PEFC standard. Samme ordning har Miljøministeriet og Naturstyrelsen valgt for statens skove.

Certificeringsprocessen

Der foregår en årlig evaluering af forskellige arbejdsområder i skovene.

En certificeringer gælder for en femårig periode, hvorefter der skal foretages en ny hovedevaluering.

Certifikaterne administreres af konsulentfirmaet KW-plan. PEFC-certifikatet er udstedt af det uafhængige 3. partscertificeringsfirma NEPCon, mens FSC-certifikatet er udstedt af Rainforest Alliance igennem NEPCon.

Få mere at vide

Der er udarbejdet en rapport om grøn driftsplan for de kommunalt ejede skove -Bind 1, som indeholder en beskrivelse af Aalborg kommunes skove, kommunens overordnede målsætning, statusopgørelse 2012, plan for omstilling til naturnær skovdrift samt tilvækst-/hugstberegning.

Skriv til os, hvis vi skal sende dig driftsplanen 'Certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg Kommune'. Husk at angive titlen på driftsplanen i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Del indhold