Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Børn og Unge søger ny områdechef indenfor skoleområdet

I Aalborg Kommune samler vi pr. 1. januar alle kommunens skoler og dagtilbud i en ny samlet forvaltning kaldet Børn og Unge. Den nye organisering skal styrke samarbejdet om vores fælles kerneopgave; børn og unges trivsel, udvikling og dannelse samt understøtte gode overgange, der opleves meningsfulde og sammenhængende for børn, forældre og medarbejdere.

På dørtrinnet til alt det nye har vi brug for en ny områdechef på skoleområdet, der sammen med den øvrige forvaltningsledelse skal bidrage til indfrielsen af ovennævnte ambition. I den nye organisering vil der være fem områdechefer; to for skoleområdet, to for dagtilbudsområdet og en for specialskoler og specialdagtilbud. Områdecheferne vil udgøre det chefniveau de decentrale skole- og dagtilbudsledere refererer til, og områdechefernes løbende og tætte samarbejde bliver hermed helt centralt for samarbejdet på tværs af skoler, dagtilbud og de mest specialiserede tilbud. Som noget nyt vil områdecheferne for skoleområdet desuden være helt tæt på visitationsprocessen, og vil således få en afgørende rolle i at vi lykkes godt med denne væsentlige opgave.

Områdecheferne for skoleområdet og dagtilbudsområdet refererer til henholdsvis skolechef og dagtilbudschef mens områdechefen for de specialiserede tilbud refererer til chefen for afdelingen for Sammenhæng og Kvalitet.
Nedenfor er grundelementerne i den nye forvaltningsstruktur illustreret. Med en placering tæt på midten vil områdecheferne spille en afgørende rolle, idet de via den løbende sparring med de decentrale ledere er med til at sætte retning på drift, udvikling og virkeliggørelse af politiske strategier og tiltag indenfor de to områder.


Stillingen som områdechef på skoleområdet
Stillingen som områdechef på skoleområdet er placeret i afdelingen Skoler, som ledes af skolechefen. De to områdechefer har den direkte ledelse af kommunens 48 skoleledere indenfor almenområdet, fordelt så hver områdechef varetager ledelsen af halvdelen af skolelederne.

Som områdechef på skoleområdet skal du brænde for at være tæt på skolerne samt have blik for understøttelse af gode samarbejdsrelationer og overgange til kommunens dagtilbud. Du kommer til at bruge en stor del af din arbejdstid på de skoler, der referer til dig, og vil i den forbindelse skulle arbejde med et flersidet fokus. Du skal således arbejde på et overordnet strategisk niveau med skolernes udvikling, du skal arbejde for, at den enkelte skole skal lykkes med sin kerneopgave og du skal have et skarpt blik på at skabe sammenhængskraft og helhedstænkning på tværs i vores organisation.

Den sammenhængskraft gælder både på tværs af skoler og dagtilbud samt i forhold til skolernes brug af de tilbud, kommunen i øvrigt udbyder - eks. UngAalborg og UU. Endelig vil du få et særligt tæt samarbejde med lederen for kommunens specialskoler og specialdagtilbud, der er organiseret i afdelingen Sammenhæng og Kvalitet. Sidstnævnte vil være en central samarbejdspartner i forhold til samarbejder på tværs af almen- og specialområdet samt ift. hele inklusionsindsatsen.

Nogle af dine mest centrale ledelsesopgaver bliver:
 • at være personaleleder for skolelederne
 • at følge, have overblik over og give sparring i forhold til skolernes drift
 • at ansætte dygtige skoleledere på de skoler, du er ansvarlig for
 • at støtte, give konkret hjælp og evt. retning til løsning af ledelsesudfordringer på skolerne
 • at deltage i, styre og følge op på læringssamtaler
 • at formidle viden om og understøtte implementeringen af de aktuelle politiske beslutninger og holdninger
 • at understøtte og finde den rigtige balance mellem den enkelte skoles udvikling og udviklingen for det samlede skolevæsen
Områdecheferne indgår i ledelsesteam med skolechefen og lederen af fagcenteret for skoleområdet - en stabsfunktion i afdelingen Skoler. Teamet kommer til at arbejde med at sætte retningen for den faglige og drift og udvikling på skolerne. Derudover vil teamet løbende fokusere på at oversætte de lokale erfaringer og udfordringer til handlinger og indsatser, der forbedrer skolernes mulighed for at lykkes som enkeltskoler og som skoler i et sammenhængende skolevæsen.

Som eksempler på projekter der vil komme til at kræve dit fokus, og din aktive støtte af skolerne fra dag ét, kan nævnes PLL-indsatsen (læs mere om det A.P Møller-støttede PLL-projekt her: Professionel læringsledelse | nogetathavedeti) og den politiske beslutning om indførsel af Co-teaching på alle skoler.
I ledelsesteamets arbejde vil det være en grundværdi, at vi aktivt supplerer hinanden, så vi lykkes med hver vores opgave.

Områdechefernes ledelsesprofil
Din ledelsesprofil er kendetegnet ved helhedsforståelse samt analytisk og strategisk sans. Du er hertil en dygtig og dedikeret leder, der finder glæde ved at lykkes gennem andre.
De erfaringer du gør dig, når du er ude på skolerne, evner du at tage med videre og kan se, hvordan en skoles styrke kan løse en andens udfordring, samt hvordan skolerne kan have gavn af at samarbejde på tværs. Du forstår at forene forskellige forvaltningsinitiativer, skolernes udvikling og de overordnede politiske vinde. Her er det vigtigt, at du evner at samarbejde med dine områdechefkollega og skolechefen, så I har samme målsætning og udgangspunkt i teamet til gavn for alle skolerne.

Det vil derfor være et stort plus, hvis du har erfaring fra forvaltningsarbejde i enten kommune eller region og/eller erfaring som leder på en skole/uddannelsesinstitution.

I Børn og Unge sigter vi mod at arbejde professionelt og analytisk. Det er derfor vigtigt, at du har flair for at orientere dig i baggrundsdata og faglig viden, der har betydning for skoleområdet - lokalt såvel som overordnet. Samtidig er det vigtigt, at du og din områdechefkollega kan gå foran med at skabe fremdrift i opgaver, afslutte dem og have overblik over status og udvikling på de enkelte skoler.

Kommunikation og værdier
Du har en synlig og anerkendende ledelsesstil. Du værdsætter og prioriterer det gode arbejdsmiljø med tillid og ansvarlighed som løftestang for udviklingen af det gode samarbejde. Du har et godt blik for alle faggrupperne på en skole og deres individuelle bidrag til at drive en god skole. Hvad enten man er lærer, pædagog, teknisk/administrativ/servicemedarbejder eller andet, ved du, at hver enkelt medarbejders bidrag er med til et skabe rammerne for, at børnene har de bedst mulige vilkår for deres udvikling.

I Børn og Unge vil vi bruge meget energi på vores kommunikation. Vi ved, den er en hjørnesten i et godt samarbejde. Derfor er det vigtigt, at du som områdechef kan kommunikere tydeligt og meningsgivende i de sammenhænge, du indgår i.
Du er skoleledernes personaleleder. Derfor skal du være tilgængelig og nærværende over for skolelederne, så du aktivt støtter at også lederne har et godt arbejdsmiljø. I Børn og Unge vil vi sætte god ledelse højt på dagsordenen. Som områdechef kommer du derfor til at følge og udvikle den fortsatte udvikling af god ledelse i forvaltningen og på den enkelte skole.
Der er meget, du skal kunne, men du vil også få stor frihed i den måde, du løser dine opgaver på, og vi glæder os meget til at arbejde sammen med dig.

Læs mere om Børn og Unge og Aalborg Kommunes skoler på Aalborg Kommunes hjemmeside og på nogetathavedeti.dk

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen som områdechef for skoleområdet ønskes besat pr. 1. februar 2021.
Ansættelsen sker på tjenestemandsvilkår.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Der er ansøgningsfrist mandag den 6. december. Første samtale afholdes den 10. december. Anden samtale afholdes den 17. december.
Kandidater til 2. samtale skal påregne at gennemføre en personprofiltest forud for 2. samtale.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skolechef, Mads Rune Jørgensen på mobil 9352 0049.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  06-12-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig