Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

GENOPSLAG En pædagog til fast stilling til Opvækstinstitutionen Vokseværket

Vokseværket søger en uddannet pædagog til fast stilling 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2021 eller hurtigst muligt.

Opvækstinstitutionen Vokseværket er en døgninstitution i Døgnspecialet – et opgavefællesskab i Center for Dag- og Døgntilbud under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Vokseværkets målgruppe er børn og unge i alderen 3-18 (23) år med behov for døgnanbringelse uden for hjemmet - særligt målrettet søskendeanbringelser og sager, hvor der kan opleves modstand fra forældre og netværk.
Vokseværket samarbejder tæt med anbringende myndighed.

Målgruppen er karakteriseret ved, at det enkelte barn/ung har været udsat for omsorgssvigt i hjemmet. Der ses ofte massive vanskeligheder i forhold til barnets/den unges socioemotionelle udvikling.

Vokseværkets kerneydelse er at skabe en opvækst for det enkelte barn/ung i en familielignende ramme, hvor der er fokus på trivsel og udvikling, og hvor der tages udgangspunkt i barnets/den unges individuelle støttebehov.

Børnene og de unge tilbydes omsorg, udviklingsstøttende samspil, stabilitet og tryghed i et professionelt pædagogisk miljø, hvor det vægtes at skabe en ramme, som i videst muligt omfang ligner et normalt børne- og ungdomsliv.

På Vokseværket bor i dag 14 børn og unge. Vokseværket kan have børn/unge, der både er helt og delvist indskrevet, f.eks. hvis de er på efterskole eller i gang med en udslusning. Udviklingsmæssigt er børnene/de unge meget forskellige, hvilket stiller store krav til pædagogernes relationskompetence og evne til at strukturere dagligdagen med øje for både det enkelte barn/ung og den samlede børne – og ungegruppe.

Det er en grundlæggende værdi på Vokseværket at skabe så familielignende rammer omkring børnenes og de unges opvækst som muligt. Vokseværket arbejder målrettet med inddragelse af børnene/de unge og deres forældre og ønsker at være et hjem, som tidligere anbragte børn/unge kan vende tilbage til ved højtider og andre traditioner i løbet af året. Vokseværket arbejder også målrettet med at støtte op om skolegang, fritidsliv og venskaber.

Pædagoggruppen består af 9 pædagoger, to pædagogmedhjælpere, som alle arbejder i skiftende dag- og aftenvagter i to teams. Ud over pædagoggruppen har vi to nattevagter, en husassistent, en pedel og en sekretær, en afdelingsleder samt et vikarkorps. Vi modtager en pædagogstuderende hvert halve år.

Vi søger en medarbejder som:
 • Er uddannet pædagog med erfaring i målgruppen, hvor modstand kan fylde meget.
 • Har viden om udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumer og krisereaktioner hos børn/unge.
 • Har viden om – eller er motiveret for at tilegne sig viden om neuropædagogik/neuropsykologi.
 • Påtager sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med barnet/den unge.
 • Har overblik og kan skabe ro omkring sig i uforudsigelige situationer.
 • Kan håndtere konflikter på en omsorgsfuld og fleksibel måde.
 • Har en refleksiv og nysgerrig tilgang til egen praksis og søger støtte til udvikling af egne kompetencer.
 • Har gode skriftlige kompetencer og formulerer sig i et anerkendende sprog. Der dokumenteres i dagbogsprogrammet SOFUS.
 • Er opsøgende og involverende i forhold til barnets forældre, netværk, skole, fritidstilbud mv.
 • Kan arbejde hver anden weekend samt op til 4 aftenvagter på en uge – dog gennemsnitligt 2,5 aftenvagt ugentligt.
 • Kan indgå i en uges koloni væk fra institutionen i sommerferien.

Vi tilbyder:
 • Et job i en tværfaglig, dynamisk og udviklingsorienteret organisation.
 • Erfarne, dygtige og samarbejdsorienterede kolleger.
 • Et udfordrende og fagligt miljø, hvor kerneopgaven og børnene er i centrum.
 • At supervision og relevant undervisning/uddannelse prioriteres i så høj grad som muligt.
 • Høj grad af ansvar og medindflydelse ift. den pædagogiske praksis.
 • Et læringsmiljø hvor praksis udsættes for refleksion og fælles dialog, og hvor alle forventes at bidrage konstruktivt til samarbejdskulturen og det gode arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads som tilstræber en ligelig kønsfordeling.
 • Ledelsesmæssig opbakning.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelige ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Kørekort er et krav.

Arbejdsstedets adresse
Beltoften 18, 9260 Gistrup

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Maja Kronborg på mail onbo-fb@aalborg.dk eller tlf. 9931 3941.

Det forventes, at ansættelsessamtalerne afholdes den 19. marts 2021.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig