Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder til konsulentteam og specialbørnehaver Aalborg Kommune

Har du noget på hjerte, når det gælder kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet 0-6 år? Kan du sammen med et team af dygtige konsulenter skabe gode resultater, og kan du sætte strategisk retning for vores tre specialbørnehaver? Så er der en unik mulighed her.

I Aalborg Kommune skal 11.500 børn i alderen 0-6 år opleve dagtilbud af høj kvalitet – både i almen- og specialområdet. Aalborg Kommune søger med tiltrædelse 1. august 2020 en leder, som kan varetage dels ledelse af konsulentteam på dagtilbudsområdet samt overordnet ledelse af 3 specialbørnehaver. Den centrale opgave bliver at understøtte kvalitetsudvikling og strategisk retning for både almen- og specialområdet, sikre at det tværprofessionelle samarbejde styrkes og understøtte implementering af fælles principper for inklusion på 0-6 års området i Aalborg Kommune.

Pr. 1. august 2020 etableres en ny fælles enhed, som er en fusion af Udviklingsafsnit for Børn og Unge, Tværfaglig Team og 3 specialbørnehaver. Enheden etableres for at styrke sammenhængskraft og helhedsorienterede indsatser på 0-6 års området. Den nye fælles enhed kommer til at består af 6 teams samt overordnet ledelse af specialbørnehaverne (Se nærmere beskrivelse af ny fælles enhed samt Uddybning - ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området, Sociale fællesskaber der rykker 3. udkast). I den opslåede stilling skal man varetage ledelse af konsulentteamet og den overordnede ledelse af specialbørnehaverne.

Konsulentteamet består af 6 pædagogiske udviklingskonsulenter. Teamet løser en bred vifte af opgaver – fra understøttelse af implementering af strategiske fokusområder på dagtilbudsområdet, pæda­gogiske udviklingsforløb i samarbejde med ledelse, projektledelse af større og mindre projekter af varierende varighed og kompetenceudviklingsforløb. Teamet løfter ligeledes opgaven med varetagelse af visitation til spe­cialtilbud på dagtilbudsområdet og hjemmetræning.

De 3 specialbørnehaver omfatter Marte Meo (børn med særlige støttebehov), Væksthuset (børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser i svær grad) og Barnets hus (børn med svære socio- og emotionelle vanskeligheder). Specialbørnehaverne har tidligere været en del af et dagtilbudsområde, og de pædagogiske ledere af tilbuddene har refereret til forskellige dagtilbudsledere.

Vi tilbyder en stilling, hvor
 • Du har mulighed for at præge udvikling af dagtilbudsområdet og styrke indsatsen i specialtilbuddene
 • Du skal arbejde med erfarne og kompetente pædagogiske ledere af specialbørnehaver, som brænder for at gøre en forskel for børn med særlige behov
 • Du skal sætte retning for et team af dygtige konsulenter
 • Du skal arbejde i et børn- og familieområde, hvor vi arbejder for et stærkt fællesskab – også professionelt, samtidig med at der skal være plads til lokalt råderum.
 • Du bliver en del af et velfungerende lederteam, hvor vi insisterer på, at ledelse kræver medspil og bliver til i et samspil mellem mennesker og på tværs af organisationer.
Om dig
Vi søger en leder, som har et indgående kendskab til dagtilbudsområdet og gerne også fra specialområdet.
Vi forventer, at du
 • Har erfaring som leder og kan sætte strategisk retning, agere som kulturbærer og er handlekraftig jf. vores værdigrundlag for God Ledelse. Du har erfaring med ledelse af medarbejdere og gerne ledelse af ledere.
 • Kan arbejde strategisk og sikre implementering af politikker og strategier
 • Kan sikre driften og har styr på økonomien
 • Arbejder for at styrke det tværprofessionelle samarbejde med fokus på helheder og sammenhænge i løsning af kerneopgaven
 • Er udviklingsorienteret og kan sætte og omsætte ambitiøse mål
 • Har gennemslagskraft
 • Er netværksskabende og kan etablere samarbejde på tværs i organisationen
Beskrivelse af ny fælles enhed
Den nye fælles enhed etableres med henblik på at skabe de bedste rammer for et fortsat fokus på understøttelse af det samlede 0-6 års område – fra forebyggende familiebaserede indsatser i hjemmet til understøttelse af og samarbejde omkring opgaven i dagtilbud. Fra indsatser målrettet barnet og familien til samtidig udvikling af de læringsmiljøer og fællesskaber, som barnet er en del af i dagtilbud.

Sammenlægningen skal styrke de helhedsorienterede indsatser på 0-6 års området samt den gode overgang til skole og samarbejdet med Skoleforvaltningen. Der skal sikres et stærkt fagfagligt videns- og handlegrundlag gennem faglig ledelse samt understøttelse af fortsat udvikling af det tværprofessionelle samarbejde – bl.a. i dialogmøder og netværksmøder på 0-6 års området.

Faglig ledelse prioriteres i organiseringen af medarbejderne i den nye fælles enhed. Den fagfaglige ledelse skal understøtte faglig kvalitet i indsatserne, men det fordrer også en øget opmærksomhed på ledelse og facilitering af det tværprofessionelle samarbejde. Der skal derfor etableres et tæt tværprofessionelt samarbejde i enheden og med øvrige samarbejdspartnere som f.eks. Sundhedsplejen. Samtidig skal fordeling / organiseringen af opgaver i den ny fælles enhed søges løst efter geografisk opdeling i områderne centrum, nord, øst og syd/vest mhp. at styrke det relationelle i det tværgående samarbejde i områderne.

Samtidig skal enheden fungere som læringscenter og varetage opgaver i forhold til specialpædagogisk råd og vejledning samt understøttende handlinger i almenområdet. Indsatsen skal foregå som aktionslæring / læring i praksis med fokus på læringsmiljøer og har til formål at videns- og kompetenceopbygge i almenområdet - men også den anden vej, så specialområdet får erfaringer og viden fra almenområdet.
Et billede, der indeholder skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse
Fokus i ledelse af konsulentteam
Udviklingsfokus i konsulentteamet er at styrke det professionelle læringsfællesskab og derigennem også egen evaluerings- og læringskultur. Der er nyansættelser i teamet, så der er behov for fokus på teamudvikling. Teamet skal i høj grad fokusere på at understøtte sammenhæng i tiltag på 0-6 års området samt implementering af ny visitationspraksis. Teamet skal fortsætte sit fokus på et velfungerende samarbejde med dagtilbudsområdet, hvor højere grad af tilknytning til områdets 4 delområder skal videreudvikles.

Fokus i ledelse af specialbørnehaver
Udviklingsfokus i specialbørnehaver vil i den kommende tid være, hvordan man i højere grad kan sætte den specialpædagogiske viden i spil i på nye måder i almenområdet. Der skal bl.a. udvikles en ny opgave, som omhandler, hvordan der kan etableres udadgående funktioner i almenområdet fra specialbørnehaverne i samarbejde med øvrige medarbejdere i ny fælles enhed. Man skal ligeledes arbejde på at styrke samarbejde imellem specialbørnehaverne i egen og andre forvaltninger. Derudover skal Specialbørnehaven Marte Meo's profil i den kommende periode skærpes i forhold til målgruppen for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afsnitsleder Rikke Beha på tlf. nr. 25199240.

Ansøgningsfrist er den 10. juni 2020.
Samtaler afholdes den 23. juni 2020.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-06-2020