Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Projektmedarbejder til to satspuljeprojekter, der skal medvirke til at skabe bedre forløb for børn og unge med psykiske lidelser i Nordjylland

Vil du gerne spille en central rolle i udviklingen af det tværsektorielle samarbejde mellem den regionale hospitalsbaserede psykiatri og kommunerne i Region Nordjylland om børn og unge med psykiske lidelser? Den regionale hospitalsbaserede psykiatri og alle kommuner i Region Nordjylland har det seneste år arbejdet med at igangsætte to satspuljeprojekter, der har dette fokus. Har du de kompetencer, der skal til for at understøtte driften og udviklingen af disse projekter i samarbejde med en lang række aktører på tværs af sektorer? Så kan du være den nye kollega, vi søger.

De to satspuljeprojekter
Det er velkendt, at børn og unge med psykiske lidelser eller psykosociale vanskeligheder er i risiko for at miste tilknytning til vante sociale relationer, skole, fritidsklubber og dermed hverdagslivet. Fra forskning ved vi, at barnets/den unges mulighed for at komme sig er større, når indsatserne er koordinerede og helhedsorienterede og foregår i nærmiljøet i sammenhæng med øvrig støtte og indsatser tæt på uddannelse, familie og netværk. Omvendt kan en uklar opgavefordeling og manglende viden om eksisterende indsatser og kompetencer udgøre en væsentlig barriere for samarbejdet mellem kommuner, regioner, afdelinger og enheder, hvilket kan have store konsekvenser for barnet/den unge og familien. Derfor har Børne- og Ungdomspsykiatrien og de nordjyske kommuner siden starten af 2019 gået sammen om to satspuljeprojekter, der skal sikre bedre forløb for børn og unge med psykiske lidelser i Nordjylland. Projekterne strækker sig fra 2019-2021 og har således allerede kørt i snart et år.

Det første satspuljeprojekt handler om implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Nordjylland:
Sundhedsstyrelsen har udviklet tre nationale forløbsprogrammer for børn og unge med hhv. ADHD, spiseforstyrrelse samt angst og/eller depression. Med udgangspunkt i de generiske forløbsprogrammer vil de medvirkende aktører i projektet arbejde med at udvikle den lokale såvel som tværsektorielle praksis på området. På baggrund af arbejdet udvikles lokalt tilpassede nordjyske modeller, der kan medvirke til at udbrede og forankre den koordinerende indsats i det praktiske tværsektorielle samarbejde mellem de deltagende nordjyske kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Projektet sætter således både fokus på faglighed, indsatser, overgange og inddragelse, hvilket tilsammen skal medvirke til, at børn og unge med psykiske lidelser i Nordjylland fremadrettet skal opleve bedre forløb på tværs af sektorer.
Den fulde projektbeskrivelse kan findes her: Projektbeskrivelse
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes de nationale forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.

Det andet satspuljeprojekt handler om afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjylland:
For at sikre, at barnet/den unge får en tidlig, intensiv, tværsektorielt indsats i nærmiljøet og dermed bevarer tilknytningen til dagligdagen med alt, hvad det indeholder, afprøves et specialiseret, udgående team fra Børne- og Ungdomspsykiatrien. Teamet kan inddrages af kommuner i enkeltsager, hvor der er behov for tidlig afklaring af en problemstilling, med en mulig psykiatrisk problematik, men teamet og projektet skal også medvirke til at styrke arbejdet med psykiske lidelser generelt gennem en række aktiviteter i projektet såsom undervisningsdage, temadage, supervisionsgrupper mv. ud fra det grundlæggende perspektiv, at indsatsen skal ske med mindst mulig indgriben og i et sammenhængende forløb mellem sektorerne.
Den fulde projektbeskrivelse kan findes her: Projektbeskrivelse

Projektmedarbejderstillingen
Dine vigtigste opgaver bliver at understøtte projektlederen og de lokale tovholdere fra de medvirkende kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i at sikre sammenhæng og fremdrift i projektet igennem facilitering af processer med udvikling, dokumentation, implementering, evaluering mv. Dette vil ligeledes foregå i et tæt samarbejde med relevante fagpersoner/nøglepersoner i Børne- og Ungdomspsykiatrien, i kommuner, i almen praksis samt fra bruger- og pårørendeorganisationer.

Profil og kompetencer
Du har en relevant samfundsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse på kandidatniveau.
Da der er tale om to store projekter, med mange forskellige aktiviteter vil du arbejde med en lang række alsidige opgaver, hvoraf dine primære opgaver vil bestå i at:
 • Bistå udviklingen af 'nordjyske modeller' og udarbejde kataloger, der beskriver deres indhold.
 • Bistå med at evaluere igangsatte aktiviteter
 • Fremme kommunikationen omkring projekternes aktiviteter og fremgang - eksempelvis gennem nyhedsbreve
 • Medvirke i planlægningen af en række temadage, workshops og lignende
 • Understøtte de lokale tovholdere og projektlederen

  Da opgaverne er alsidige, er det vigtigt, at du trives med mange skiftende opgaver og samarbejdsrelationer - og kan bevare overblikket over de mange aktiviteter, der pågår i regi af projekterne. Fleksibilitet ift. arbejdstid vil ligeledes være en nødvendighed, da møder udenfor normal arbejdstid kan forekomme.
  Kendskab til og erfaring med tværsektorielt samarbejde mellem regionale sundhedstilbud og kommuner vil blive vægtet højt, da indsigt i den tværsektorielle organisering er forudsætningen for en vellykket gennemførelse af de to projekter. Gode skriftlige og mundtlige kundskaber er ligeledes væsentlige for at kunne løse opgaverne. Endeligt vil der blive lagt vægt på personlige egenskaber, ikke mindst at ansøgeren er imødekommende, udadvendt, initiativrig og god til at etablere netværk.
  Dine kompetencer:
 • Gode kommunikative kompetencer
 • Gode kompetencer i forhold til at samarbejde med mange forskellige aktører samt varetage skiftende og varierende opgaver.
 • Erfaring med dokumentation, monitorering og evaluering.
 • Kørekort til bil, da der på ugentlig basis er aktiviteter væk fra det daglige arbejdssted.

  Praktiske oplysninger
  Stillingen er på fuld tid til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.
  Ansøgningsfristen er 22. november 2019.
  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. november 2019.
  Du ansættes i Aalborg Kommune med reference til PPR-chefen. Den daglige arbejdsplads bliver på Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.
  Stillingen er tidsbegrænset til d. 31. januar 2021.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte projektleder Søren Lund Jensen på 93 52 02 63.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-11-2019