Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af sikkerhedsledning til drikkevandsforsyning mellem Bislev og Halkær vandværkers ledningsnet

Miljø, natur og klima Tilbage

VVM-screening for ledningsarbejde ved Halkær

Tilbage

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har d. 27. juni 2023 modtaget ansøgning vedrørende etablering af sikkerhedsledning til drikkevandsforsyning mellem Bislev og Halkær vand-værkers ledningsnet
Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 af 03/01/2023. Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 j) Anlæg af vandledninger over større afstande.


Afgørelse
Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljø-konsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

Der skal etableres sikkerhedsledning til drikkevandsforsyning mellem Bislev og Halkær vandvær-kers ledningsnet. Strækningen er ca. 1,75 km, hvoraf ca. 100 m udføres ved styret underboring. Vandledningen etableres i rabat langs kommunal vej. Ledningen forudsætter ikke ændringer i plangrundlaget for området. Oversigtskort indgår i ansøgningsmaterialet og i screeningsskema.

Aalborg Kommune, Infrastruktur og Mobilitet er blevet hørt i forbindelse med afgørelsen, og har ikke haft bemærkninger til screeningen. Vejmyndigheden skal udstede en gravetilladelse til at opgrave og placere ledningen i vejarealet

Sammenfatning og konklusion
Projektarealet er inden for kystnærhedszonen, der arbejdes dog under terræn. Zonen påvirkes ikke. Projektet vurderes ikke ved dets art el. dimensioner at medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk
Hvad kan du klage over? Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.
Klageportalen Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommuni-kation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og føde-vareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageporta-len, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Klima og Miljø. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje