Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Midlertidig vandindvindingstilladelse til prøvepumpning i 4 uger af boring DGU nr.: 34.1922 samt afgørelse i henhold til Miljøvurderingsloven

Miljø, natur og klima Tilbage

Aalborg Kommune giver hermed Vand a/s tilladelse til at foretage prøvepumpning i 4 uger af boring 34.1922 på matr. 7bø Sdr. Svenstrup By, Svenstrup

Tilbage

Aalborg Kommune giver hermed i henhold til vandforsyningslovens § 20 tilladelse til at foretage prøvepumpning i 4 uger af boring 34.1922 på matr. 7bø Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Der træffes desuden afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport- og tilladelse.

Tilladelsen med afgørelse efter miljøvurderingsloven er at finde under "Dokumentation & Tilladelser".

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder på følgende digitale selvbetjeninger: Nævnenes Hus (naevneneshus.dk) eller på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Miljø- og Fødevareklagenævnet til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om digitale selvbetjening, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge digital selvbetjening, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Aalborg Kommunes hjemmeside. Offentliggørelsen har fundet sted den 25-10-2023, og klagefristen udløber derfor den 22-11-2023.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Ved spørgsmål kontakt Mie Brøndum-Nielsen, tlf.: 2520 0558.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang