Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Landdistriktspulje Vejledning for Landdistriktspuljen under 10.000 kroner

Vejledning for Landdistriktspuljen under 10.000 kroner

 • Titel: Vejledning for Landdistriktspuljen under 10.000 kroner.

Puljens formål

Landdistriktspuljen understøtter almennyttige projekter i Aalborg Kommunes landdistrikt, der henvender sig til en åben og bred målgruppe. 

Der skal medfinansieres minimum 10% af projektets samlede udgifter.


Puljens økonomiske rammer

Puljens samlede årsramme er i 2023 på 7.4 millioner kroner.


Hvem kan søge?

 • Almennyttige foreninger (borger-, beboer- og forsamlingsforeninger.
 • Landsbylaug
 • Samråd med flere i landsbyer og oplandsbyer i Aalborg Kommunes landdistrikt.

Landdistriktet er defineret af planzoneområderne 5-10.

Se kort over landzone områderne


Hvem kan ikke søge?

Byer med særligt vækstpotentiale - Frejlev, Godthåb, Hals, Klarup, Nibe, Storvorde, Svenstrup, Vadum, Vestbjerg, Vester Hassing, Vodskov samt Gistrup - kan ikke søge.

 • Politiske, religiøse og samfundsnedbrydende foreninger / sammenslutninger.
 • Virksomheder og andre organiseringer, der har profilskabende formål.
 • Enkeltpersoner.
 • Forsamlingshuse, der søger tilskud til renoverings, udviklings- og inventarprojekter. Her henviser vi til Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan støtte en bred vifte af mindre økonomitunge projekter. Der kan for eksempel søges om tilskud til mindre remedier til byens aktiviteter og arrangementer, så som projektor og lærred, og til foredrag, sangbøger til fællessang eller for eksempel redskaber til grønt vedligehold, til reparation af faciliteter, en ny flagstand til flagalléen, maling til legeredskaber med mere.

Der kan max opnås tilskud på 10.000 kroner, og I skal selv tilvejebringe 10% af projektets samlede udgifter.


Hvad kan der ikke søges tilskud til?

 • Projekter, der ikke etableres eller afvikles inden for Aalborg Kommunes landdistriktsområde,
 • Projekter, der ikke er lovlige i medfør af dansk lovgivning eller EU-lovgivning.
 • Projekter. der ikke fremmer udmøntningen af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik, eller er i modstrid med   andre kommunale planer og politikker.
 • Projekter, der er opstartet, inden ansøgningen er færdigbehandlet,
 • Projekter, der kun retter sig mod foreningers medlemmer, vil ikke kunne opnå tilskud fra puljen.
 • Projekter, der ikke har et almennyttigt non-profit formål.
 • Projekter, der ikke henvender sig til en bred og åben målgruppe.
 • Virksomheders drift, markedsføring og produktudvikling.
 • Studiegrupper og enkeltpersoners studierejser og lignende.
 • Projekter, der er af privat karakter, eller hvor ejerskabet ikke ubetinget er af alment, ikke omsættelig karakter.
 • Samme aktivitet ved tilbagevendende arrangementer.
 • Forplejning ved arrangementer og aktiviteter.
 • Udgifter til lokaleleje og daglig drift.
 • Kapitalisering af frivillig arbejdskraft.
 • Projekter, der har modtaget tilskud ved Landdistriktspuljen inden for en 12 måneders periode.

Forbered ansøgningen

Alle ansøgninger SKAL indsendes via det digitale ansøgningsskema. Her skal I oplyse følgende:

 • Ansøgende forening og kontaktoplysninger på projektets tovholder.
 • Foreningens vedtægter.
 • En projektbeskrivelse, der oplyser om:
  • Projektets indhold.
  • Behov herfor i forhold til en bred og åben målgruppe.
  • Projektets betydning for byen fællesskab.
  • Hvor det er påkrævet, dokumentation for varetagelse af efterfølgende drift og vedligehold.
   Som udgangspunkt forudsættes det, at I selv varetager drift og vedligehold. 
   I de tilfælde hvor kommunen skal stå for drift og vedligehold, skal det som minimum dokumenteres, at kommunen og ansøger har dialog herom og intention om at indgå en skriftlig aftale. Opnås der tilskud til projektet er det en betingelse, at aftalen fremsendes i underskrevet stand, inden udbetaling kan finde sted.
 • Et underbygget budget for projektet. Det vil sige, at udgiftsposter over 5.000 kroner skal understøttes af et tilbud eller overslag fra leverandøren.
 • En finansieringsplan, der viser, at projektet vil være fuldt ud finansieret.
 • Hvor det er påkrævet, skal tilladelse til projektet fra private og/eller offentlige myndigheder som minimum være ansøgt på ansøgningstidspunktet. Dokumentation herfor skal vedlægges ansøgningen. Dokumentation for tilladelse er betingelse for at få udbetalt et eventuelt tilskud.
 • At I har gjort jer overvejelser om projektets bæredygtighed og klimaaftryk (dvs. påvirkning af klima og natur, ressourceanvendelse og social bæredygtighed). 

Efter ansøgning

I kan forvente at få svar på ansøgningen senest 10 hverdage efter, I har sendt jeres ansøgning.
I ferieperioder dog så hurtigt som muligt.

Ansøgningen behandles administrativt. Sundheds- og Kulturudvalget samt Landdistriktsudvalget orienteres løbende om, hvilke ansøgninger, der har opnået tilskud og hvilke, der ikke har.

En ansøgning kan afgøres til afslag, tilsagn eller betinget tilsagn. Står ansøgningen til afslag på det oplyste grundlag, vil I blive hørt, inden afgørelsen træffes.

For alle ansøgninger gælder, at er projektet ikke tilstrækkelig oplyst, eller det vurderes, at projektets tidsplan ikke er forenelig med overholdelse af frist for afrapportering, vil det kunne få betydning for bevilling fra puljen.


Sæt jer ind i vilkårene for bevilling

Opnår I en bevilling til projektet, modtager I et bevillingsbrev, hvor det fremgår hvilke beløb, der er bevilliget og hvilke betingelser, bevillingen gives på.  Er det knyttet betingelser til bevillingen, skal disse være opfyldt inden udbetaling af bevillingen.

I skal under alle omstændigheder acceptere vilkårene for bevillingen før tilskuddet bliver udbetalt. Accept af bevillingen skal ske digitalt på jeres ansøgerprofil. Sørg for at læse bevillingsbrevet igennem, inden I accepterer.

Sker der undervejs ændringer i projektet i forhold til det, I har fået bevilling til, skal ændringen godkendes af bevillingsgiver, det vil sige, at I skal kontakte Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet og anmode om projektændring.

Bevillingen udbetales til jeres NEMkonto. NEMkonto skal være koblet sammen med jeres CVR.nr. Det er jeres pengeinstitut, der skal sikre denne opkoblingen.

Det er til en hver tid ansøgers ansvar, at et projekt, der modtager bevilling fra Landdistriktspuljen, har tegnet de nødvendige forsikringer. Det er også ansøgers ansvar, at gældende regler i Lov om offentligt udbud og tilbud overholdes. Alle projekter, der modtager offentlige midler, er underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven. I kan læse om loven på Retsinfo.dk.


Krav til afrapportering

Projektet, I har fået bevilling til fra puljen, skal afrapporteres inden for 1 år efter bevillingen er givet. Bevillingstidspunktet fremgår af bevillingsbrevet. 

Afrapportering er inkluderet i projektperioden, og projektet bliver ikke betragtet som afsluttet, før der er afleveret en afrapportering til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet.

Projektet skal afrapporteres digitalt via jeres ansøgerprofil.
 
I afrapporteringen skal I beskrive/oplyse om:

 • Projektets forløb og resultater.
 • Om der er sket ændringer under gennemførelsen, som fraviger det, I ansøgte om?
 • Projektregnskabet, der overholder Sundhed og Kulturs regnskabs- og revisionsinstruks.
  Se Sundhed og Kulturs regnskabs- og revisionsinstruks
 • Fotos eller anden omtale af projektet

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang