Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktet Retningslinjer for Landsbypuljen

Retningslinjer for Landsbypuljen

 • Titel: Retningslinjer for Landsbypuljen - vejanlæg og grønne arealer.
 • Vedtaget: 25. maj 2022 af Sundheds- og Kulturudvalget.

Formål

Landsbypuljen støtter forskønnelse og udvikling af landsbyers fysiske miljø.

Der kan indmeldes ideer til renoveringer og ny tiltag ved kommunale vejanlæg i landsbyer og grønne tiltag på rekreative anlæg på kommunale og private arealer, der benyttes til byens samlingssted.

Der stilles på tidspunktet for indmelding ikke krav om:

 • Medfinansiering.
 • Forudgående undersøgelse af omkostningsniveau.
 • At indmelder har søgt eller opnået tilladelse fra myndigheder.

Landsbypuljens økonomiske rammer

 • 2022: 1 million kroner.
 • 2023: 2 million kroner.
 • 2024: 2 million kroner.

Sundheds- og Kulturudvalget afgør på Landdistriktsudvalgets anbefaling, hvilke projektideer, der kan gennemføres for årets ramme for Landsbypuljen efter indstilling af Sundhed og Kultur.


Hvem kan indmelde ideer til Landsbypuljen

Samråd, borger- og beboerforeninger, forsamlingshuse, selvejende institutioner (idrætshaller), der er hjemhørende i en landsby eller oplandsby i Aalborg Kommunes planzoneområder 5-10 kan indmelde projektideer til Landsbypuljen. Undtaget herfra er foreninger i byer med særligt vækstpotentiale samt Gistrup.

Projektideer optages på en prioriteringsliste. Projektideer der prioriteres, men ikke kan gennemføres umiddelbart, forbliver på prioriteringslisten. Der tages ikke hensyn til indmeldelsestidspunktet for projekterne. Prioriteringen afhænger af den økonomiske ramme og By og Lands driftsplanlægning.


Krav ved indmelding af projektidé til Landsbypuljen

 • Indmelding af en projektidé fra foreningerne skal ske digitalt en gang årligt - dog senest 1. maj.
 • Projektideer, der er indrapporteret til Landsbypedelordningen, kan medtages på prioriteringslisten, samt projektideer, der indmeldes ved de halvårlige samrådsmøder i planzonerne.
 • Alle projekter, der optages på en prioriteringsliste, skal kvalitetssikres af By og Land.
 • Projekter vedrørende vejanlæg skal om nødvendigt kunne godkendes af politiet.
 • Projekter, der gennemføres på kommunale vejanlæg og rekreative anlæg etableres som udgangspunkt af Aalborg Kommune.
 • Der træffes individuelle afgørelser om drift- og vedligeholdelsesansvaret.

Landsbypuljen støtter for eksempel ikke

Listen er ikke udtømmende, idet bredden af indmeldte projektideer kan sandsynliggøre, at andre afgrænsninger bliver nødvendige at tilføje.

 • Projektet, der ikke kan overholde gældende lovgivning.
 • Projektideer, der ikke kan indeholdes i Aalborg Kommunes politikker og strategier.
 • Projektideer fra byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup.
 • Projekter, der er prioriteret i By og Land eller vil blive prioriteret, inden for en overskuelig tidshorisont.
 • Projektideer vedrørende statslige vejanlæg.
 • Projektideer, der udgiftsmæssigt overstiger 50% af Landsbypuljens årlige ramme.
 • Projekter, der er startet på indmeldelsestidspunktet.
 • Faciliteter på og redskaber til rekreative arealer (for eksempel borde, bænke, hytter/skure/ly, shelters, legeredskaber, blomsterkummer, bålpladser, grej og udstyr mm. Sådanne projektideer kan søges i Landdistriktspuljen).
 • Separatkloakering ved forsamlingshuse, forsamlingshuslignende lokaler, idrætshaller og private og kommunale klubhuse.
 • Aktiviteter eller events.
 • Cykelstativer og busskure.
 • Lyskilder i det åbne land (for eksempel vejstrækninger mellem byer)
 • Vejtræer.
 • Idrætsanlæg (for eksmepel dræning af baner, kunstgræs eller forskønnelse af udenomsarealer og vejanlæg ved private og kommunale klubhuse).
 • Private veje, stier og arealer, der ikke har langtidslejeaftaler med en almennyttig forening om benyttelse af arealet, vejen, stien.
 • Projektideer på arealer, der ejes, lejes eller administreres af religiøse, politiske eller samfundsnedbrydende foreninger/sammenslutninger.

Hvordan behandles ansøgningerne

By og Land og Sundhed og Kultur prioriterer den økonomiske ramme mellem de indkomne projekter ud fra følgende kriterier:

 • Hvor nødvendigt er projektet (sikkerhed, bæredygtighed, æstetik, væsentlighed).
 • Hvor mange borgere vil projektet komme til gavn/værdi for borgerne.
 • Flest mulige projekter frem for økonomitunge projekter.
 • Udgiften til afledt drift.

Det oprettes en prioriteringsliste over indmeldte projektideer. Sundhed og Kultur forbeholder sig ret til at prioriterer mellem indmeldte projektideer.

Alle der indmelder projektideer får direkte besked om status for og afgørelse af sagen.

De foreninger, der indmelder projektideer, der prioriteres gennemført, vil i projekteringsprocessen blive inddraget i afklaring af projektets udformning.

Inspiration til projekter, som Landsbypuljen kan støtte

Projektideer vedrørende vejanlæg

 • Manglende lys for eksempel ved busstop, pendlerplads eller en mørk kommunal vejoverføring i byen (ikke åbent land).
 • Renovering af indkørsler og parkeringsanlæg ved selvejende idrætshaller og forsamlingshuse (forsamlingshuslignende lokaler).
 • Videreførelse af fortovsareal, således at naturlige forbindelser og overgange etableres.
 • Etablering af afstribning for cykelsti på vejbane for eksempel ved kommunale skoler, kommunale daginstitutioner, selvejende idrætshaller og forsamlingshuse (forsamlingshuslignende lokaler).
 • Belægning, der gør en meget brugt vendeplads, mere anvendelig.
 • Opretning af skilte, fortovsfliser, lapning af huller i kommunale veje i landsbyer, som ikke er prioriteret af By og Land.
 • Informationsskiltning i landsbyer, der fremmer orienteringsmulighederne i byen til for eksempel idrætsanlæg, historiske spots og fællesanlæg og -arealer.
 • Trafiksikkerhedsforanstaltninger (bump, chikaner og lignende) på kommunale gennemfartsveje eller tilkørselsveje – trafikhastighedsmåling skal dokumentere behov.

ALLE projekter vedrørende vejanlæg skal kvalitetssikres af Mobilitet og Infrastruktur, og om nødvendigt godkendes af politiet.

Projektideer vedrørende rekreative anlæg/anlæg

Gælder for kommunale arealer og private arealer/fællesjord, hvor en forening med et almennyttigt formål har et langtidslejemål på arealet:

 • Ny beplantning for eksempel træer, buske, bede eller renovering af beplantning på arealer, der benyttes til byens mødested/har en fælles funktion i landsbyer.
 • Udlægning til vild natur (vildtfrø med mere).
 • Belægning på en ”naturlig” stiføring på kommunale arealer, som ikke har belægning (etablering af fliser, asfalt, stenmel o. lign.).
 • Etablering af nye naturstiforbindelse til og på landsbyens rekreative arealer, sammenbinding af naturstier i landsbyen (Skal tinglyses, hvis private arealer indgå).
 • Omlægning af stiføring i landsbyen, der binder naturlige stiforbindelser sammen (Skal tinglyses, hvis private arealer indgå).
 • Håndtering af regnvand/overfladevand, hvor regnvand gør arealet uanvendelig i perioder (Gælder ikke idrætsanlæg).

Alle projekter vedrørende kommunale rekreative anlæg/arealer skal kvalitetssikres af Byer og Natur.

 

 

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje