Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Tilskudsafregning

Sådan afregnes tilskuddet

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler.

Sådan afregnes tilskuddet

Ved årets afslutning, nærmere betegnet ved indsendelse af regnskab, afregnes tilskuddet, således at aftenskolerne reguleres i forhold til deres reelle afholdte aktiviteter. Det betyder at aftenskolerne er garanteret en efterregulering, såfremt de har øgede aktiviteter, og ligeledes skal der ske tilbagebetaling, såfremt tilskudstilsagnet overstiger de tilskudsberettigede udgifter.

Der vil ikke ske efterregulering af de debatskabende aktiviteter.

Hvis Aalborg Kommune har varetaget aftenskolens lønadministration, kan der ved årets afslutning forekomme mindre reguleringer af de opkrævede deltagerbetalinger.

Afregning af tilskud for undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed

Tilskuddet til undervisning med videre må højest udgøre 1/3 af foreningens samlede udgifter til lærerens lederløn inklusiv feriepenge, sygedagpenge, ATP, AER, 1., 2. og 3. ledighedsdag med videre. Aflønning af ledere og lærere ved undervisning med videre skal ske i henhold til undervisningsministeriets løncirkulære.

Ved undervisning af handicappede må tilskuddet højst udgøre 8/9 af de førnævnte lønudgifter. Hvis undervisningen foregår på blandede hold, sker afregningen forholdsmæssigt i forhold til antallet af handicappede og ikke handicappede deltagere.

Ved instrumentalundervisning kan tilskuddet højst udgøre 5/7 af førnævnte lønudgifter.

For at opnå forhøjet tilskud til handicapundervisning og instrumentalundervisning, er det en forudsætning, at undervisningen foregår på små hold. Små hold defineres i den forbindelse normalt som maksimalt 7 personer.

Det samlede tilskud til foredrag må ikke overstige 1/3 af udgifterne til aflønning med videre, og må højst udgøre et beløb svarende til 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer inklusiv feriepenge.

Afregning af tilskud for debatskabende aktiviteter

Der skal aflægges særskilt regnskab vedrørende de 10% af det samlede tilskud, der er anvendt til debatskabende aktiviteter. Hvis en aftenskole ikke har anvendt midlerne, skal der ske tilbagebetaling. 

Tilskuddet kan afregnes som andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Disse udgifter skal dokumenteres.

Den enkelte aftenskole kan af de afholdte udgifter, dog maksimalt af bevilligen, til debatskabende aktiviteter anvende op til 20% til ledelse og 10% til administration. Disse udgifter skal ikke dokumenteres.

Puljen kan ikke anvendes til:

 • Befordring af deltagere.
 • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
 • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.
 • Entréudgifter for deltagere.

Afregning af tilskud for fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne bestemmer selv, hvor store udgifter de vil bruge pr. hold og pr. time på de fleksible tilrettelæggelsesformer, men der er fastsat et maksimalt tilskudsloft p.r undervisningslektion på 518,84 kroner (2022-niveau).

Tilskuddet pr. undervisningslektion afregnes efter følgende tilskudsbrøker:

 • 1/3 til almen undervisning.
 • 5/7 til instrumentalundervisning.
 • 8/9 til handicapundervisning.

Disse udgiftstyper er tilskudsberettigede:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer. Lønnen er ikke bundet af lønbekendtgørelsen.
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til de fleksible tilrettelæggelsesformer. 
 • Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning.
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.
 • Annoncering.
 • Lokaleudgifter. Det er ikke muligt at medtage udgifter til lokaler, der i forvejen er støttet via Aalborg Kommunes retningslinjer for lokaletilskud.

Øvrige udgifter må aftenskolen selv afholde.

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang