Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Specialiserede Døgntilbud

Det Specialiserede Døgntilbud er en døgninstitution for børn og unge i alderen 6-18 år med psykiske og sociale funktionsnedsættelser samt omfattende tilknytningsforstyrrelser.

Sådan gør du

Visitation til Det Specialiserede Døgntilbud - for børn og unge hvor Aalborg Kommune har handleforpligtigelsen - sker gennem kommunes Centrale Visitation. Der visiteres til tilbuddets pladser efter SEL §§ 52 og 67. Ved ønske om visitation fra andre kommuner, rettes der direkte henvendelse til Det Specialiserede Døgntilbud (se kontaktinfo nederst på siden).

Det Specialiserede Døgntilbuds målgruppe favner bredt og omfatter mobile børn og unge med flere diagnoser såsom ADHD, skizoide personlighedsstrukturer, skizofreni, tourettes syndrom, personlighedsforstyrrelser, mental retardering, autisme mv. Karakteristisk for de børn og unge som indskrives i tilbuddet er, at deres vanskeligheder ofte er så fremtrædende, at andre muligheder i hjemmet, plejefamilie eller på andre institutioner ikke i tilstrækkelig grad kompenserer og støtter. I få tilfælde kan det vurderes, at Det Specialiserede Døgntilbud ikke er det rette tilbud for barnet eller den unge - det kan være, hvis der er tale om et aktivt misbrug.

Tilbuddet

Det Specialiserede Døgntilbuds kerneopgave er gennem en relationsorienteret, mentaliserende og miljøterapeutisk tilgang at sikre svært behandlingskrævende børn og unge bedst mulig udvikling i eget liv og fællesskaber. Det er et mål, at den enkelte opnår livskvalitet og autonomi ud fra eget funktionsniveau.

Det Specialiserede Døgntilbud udbyder fem overordnede indsatser, hvor hver indsats tilgodeser barnets/den unges individuelle udviklingsniveau og udgangspunkt. Indsatserne er inddelt i en indsatstrappe. Sigtet er at tydeliggøre, hvordan et barns/en ungs indsats kan bevæge sig i indsatsniveauer afhængigt af vedkommendes udvikling samt skabe overblik over tilbuddets differentierede takster. Indsatsbeskrivelserne starter med den mindst indgribende indsats:

1. Kontaktperson:
Den pædagogiske indsats understøtter typisk hjemgivelse efter udredning eller anbringelse, overgang til egen bolig eller anden mindre indgribende indsats.

2. Udslusning:
Den pædagogiske indsats sigter mod selvstændiggørelse og etablering af en hverdag præciseret i barnets/den unges handleplan, med mindst mulig behov for støtte og hjælp. Barnet/den unge kan fremmøde ca. 85 % af tiden i sit skole-/dagtilbud og klarer selv transport, lektier mv. Vedkommende er samarbejdsvillig og tager selv aktiv del i og ansvar for de opstillede mål for indsatsen.

3. Anbringelse:
Anbringelse med en indsats der ud fra en vurdering af behovet guider, vejleder og evt. deltager i forhold til barnets/den unges aktiviteter. Barnet/den unge kan fremmøde ca. 85 % af tiden i sit skole-/dagtilbud og kan evt. selv transportere sig. Vedkommende er samarbejdsvillig og tager selv aktiv del i og ansvar for de opstillede mål for indsatsen.

4. Anbringelse med en kompenserende behandlingsindsats:
Anbringelse med en indsats der som udgangspunkt deltager i alle af barnets/den unges aktiviteter. Der er også tale om en kompenserende indsats, der skal afhjælpe barnets/den unges manglende hensigtsmæssige strategier.

5. Pædagogisk-psykologisk udredning under anbringelse:
Et ophold varer typisk tre -seks måneder og afsluttes med en rapport. Udredningens sigte er at give mulighed for at lave en plan for den fremtidige indsats. Den pædagogiske tilgang undervejs sikrer stabilisering som grundlag for videre indsats og arbejde med handleplan.

Dagligdagen

Efter at barnet/den unge er visiteret til Det Specialiserede Døgntilbud, tilrettelægges en stressreducerende opstart. I første omgang arbejdes der på at etablere en hensigtsmæssig døgnrytme samt en fast struktur for hverdagen. Det videre behandlingsarbejde tilrettelægges ud fra den pædagogiske behandlingsplan, som barnet/den unge, forældre og socialrådgiver sammen har udarbejdet.

Det er karakteristisk for den pædagogiske indsats, at metoder og tilgange udvælges eklektisk afhængig af barnet/den unge. Fælles for indsatserne er, at de udføres med afsæt i en relationel og systemisk optik, hvor det enkelte individs kognitive, neurologiske disponeringer samt funktionsniveau medtænkes. For medarbejderne i Det Specialiserede Døgntilbud er en relationel og systemisk tilgang ensbetydende med, at barnet/den unge mødes med autencititet, nærvær, empati, engagement, troværdighed, respekt samt en refleksivitet i forhold til medarbejderens egen ageren i samværet med barnet/den unge.

Kvalitetssikring af den faglige indsats sker på flere måder - blandt andet gennem dokumentationsarbejde i relation til de opstillede mål og delmål for indsatsen samt fælles sparring og supervision i teamet omkring barnet/den unge.

Det Specialiserede Døgntilbud samarbejder med flere af Aalborg Kommunes skoler for at sikre det mest optimale skole- og undervisningstilbud til barnet/den unge, som er anbragt.

Fysiske rammer og faciliteter

Det Specialiserede Døgntilbud har i alt 36 pladser, som er fordelt på to adresser:

Afdeling Bøgen, Skeldalsvej 21, 9310 Vodskov.
Afdeling Engen, Sulsted Landevej 93, 9381 Sulsted.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Aalborg, Hammer Bakker og Sulsted
9310 Vodskov
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 99316069 / 23397867
Leder: Brian Tjørnelund

Antal pladser: 36
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)