Tilladelse til etablering af grundvandssænkning

Tilladelse til udledning af grundvand til vandområder

Tilladelse til reinfiltration

Sagsbehandlingstid

Tilledning af oppumpet grundvand til offentlig kloak

Pejlinger af grundvandsspejlets beliggenhed og udvikling