Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affald og genbrug

Find informationer om affaldsgebyrer, jordflytning, farligt affald og restaffald som gælder for virksomheder. Se også åbningstiderne for genbrugspladsen og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.

Genbrugsplads og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Jordflytning

Af med affaldet - sorteringsguide

Farligt affald

Dagrenovation

Genbrugsplads og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Alle virksomheder i Aalborg Kommune har adgang til genbrugspladserne.

Tegl og beton samt have- og parkaffald kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.

Læs mere om genbrugspladserne

Jordflytning

Miljøministeriet har indført en række regler, der skal medvirke til, at forurenet jord ikke flyttes, uden først at være anmeldt. Dertil har modtageanlægget og transportøren særlige pligter, ligesom der er krav til virksomheder, der foretager flere jordflytninger fra flere lokaliteter.

Anmeld en jordflytning

Modtageanlæggets pligter

Modtageanlægget skal:

 • på Miljøafdelingens forlangende forevise anmeldelsen samt anvisning (følgeseddel).
 • opbevare et eksemplar af følgesedlen i 2 år efter, at jordflytning har fundet sted.
 • Hvis modtageanlægget har foretaget de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal disse opbevares sammen med følgesedlen.
 • efter modtagelse af sidste læs af jorden sende et eksemplar af følgesedlen med kvittering for til Miljøafdelingen. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om indvejet jordmængde.

Transportørens pligter

Transportøren skal:

 • påføre sit navn, og sin adresse samt CVR-nummer på den anmeldelse om flytning af jord, som skal anvendes som følgeseddel
 • under hver transport være i besiddelse af et eksemplar af følgesedlen
 • ved aflevering af jorden aflevere følgesedlen til den anden transportør eller til den der modtager, der er anført på følgesedlen
 • på Miljøafdelingens forlangende forevise følgesedlen.

Anmeldelse af flytning af jord fra flere lokaliteter

En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i Aalborg Kommune i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan samlet anmelde flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori inden for en periode på højst et år.

Dette gælder dog ikke jord fra forureningskortlagte arealer, som kan søges på Region Nordjyllands hjemmeside via dette link

Jord der konstateres forurenet ud over kategori 2, jf. bilag 3 i Jordforureningsbekendtgørelsen, kan heller ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder.

Senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, skal virksomheden til Miljøafdelingen sende oplysninger om jordmængder, analyseresultater - hvis jorden er anvist til kartering.

Læs mere

Læs om jordflytning, og se om din grund er omfattet

Læs om byggeri på forurenet jord

Læs om flytning og håndtering af jord fra Eternitgrunden

Af med affaldet    

Affald skal sorteres, hvor det opstår. Det er virksomhedens pligt at genanvendeligt affald genanvendes, deponeringsegnet affald deponeres, og at det resterende affald brændes eller specialbehandles.

I SorteringsGuiden kan du søge oplysninger om de fleste affaldstyper. Du får information om, hvordan affaldet skal sorteres, håndteres, og hvor det skal afleveres.

Søg i SorteringsGuiden

Læs om bygge- anlægs- og produktionsaffald

Farligt affald

Virksomheder, der har farligt affald, skal anmelde det til Miljø- og Energiforvaltningen.

I "Bekendtgørelse om affald" findes reglerne for farligt affald, og Aalborg Kommune har desuden udarbejdet en vejledning om farligt affald. Her kan du læse om:

 • reglerne for klassificering og bortskaffelse af farligt affald
 • mulighederne for at søge om fritagelse for afleveringspligten og
 • reglerne for hvordan farligt affald skal opbevares.

Til anmeldelse af farligt affald skal affaldets EAK-koder anvendes.

Anmeld farligt affald

Liste over godkendte modtagere af farligt affald

Indsamling af klinisk risikoaffald

Læs mere

Hent bekendtgørelse om affald

Find vejledning for farligt affald

Se oversigt over EAK koder

Restaffald

Alle virksomheder har pligt til at være tilsluttet den kommunale indsamling af restaffald. 

 • Storcontainere til industriaffald
 • Ekstratømning af storcontainere til restaffald
 • Vippecontainere til industriaffald
 • Ekstratømning af vippecontainer til restaffald

Læs om restaffald og tilmelding

Del indhold