Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Test af tilgængelige busprioriteringssystemer

Aalborg Kommune ønsker forud for udbud af et nyt busprioriteringssystem at teste tilgængelige busprioriteringssystemer på markedet med henblik på at undersøge grænseflader mod tilgrænsende systemer samt undersøge omfanget af forsinkelse i de testede systemer.

Baggrund

Anlæg af Aalborgs BRT-projekt-Plusbus (www.plusbus.dk) er i gang, og i den forbindelse etableres en række nye signalanlæg, ligesom en række eksisterende signalanlæg ombygges langs den ca. 12 km lange rute, som strækker sig fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i øst.

For at sikre en god fremkommelighed for busserne kræves et busprioriteringssystem. I forbindelse med etablering af BRT-projektet er der således behov for etablering af et nyt, centralt busprioriteringssystem for at sikre, at BRT-busserne kan prioriteres i de signal regulerede kryds med henblik på at optimere rejsetiden for BRT-busserne under samtidig hensyntagen til den øvrige trafik. Opgaven vedrørende levering af busprioriteringssystemet tildeles på baggrund af et udbud, men forinden ønskes et indblik i hvad markedet kan tilbyde af kommercielt tilgængelige, afprøvede busprioriteringssystemer.

Det busprioriteringssystem, der etableres, skal som option kunne udvides til også at dække kommunens øvrige signalanlæg og andre busruter i Aalborg Kommune.

Det udbudte system

Udbuddets genstand vil være levering, konfiguration og implementering af et centralt busprioriteringssystem til signalanlæggene indeholdt i BRT-projektet samt øvrige relevante signalanlæg i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune ønsker en cloud baseret løsning.

Afgrænsning af systemet

Det samlede system for prioritering af busserne anskues som bestående af tre komponenter (se figur 1), hvoraf test og ud bud omhandler det centrale busprioriteringssystem ( C) som beskrevet nedenfor.

Plusbus prioriteringsprogram

• Vedr. styreapparaterne vil der i signalprojekter og siden i programmeringen af de enkelte styreapparater blive indarbejdet busprioriteringsfunktioner for de enkelte signalprogrammer i de enkelte kryds. Disse vil definere rammerne for, hvorledes styreapparaterne skal reagere ved busprioriteringsanmodninger.
• I mellem de to systemer (A og B) skal der etableres et centralt system, der definerer indenfor hvilke geografiske afgrænsninger på de enkelte til- og frafarter i de enkelte kryds, busserne kan anmelde og afmelde ønske om prioritering.

Det er ligeledes i busprioriteringssystemet (C) en eventuel filtrering/vægtning af de enkelte busanmeldelser skal finde sted. Skal busser kun have prioritet, når de er bagefter en eventuel køreplan? Skal anmeldelser fra forskellige bustyper, ruter eller retninger prioriteres forskelligt? Sådanne muligheder ønskes på sigt, men ved idriftsættelse af systemet forventes der kun at være en busrute på systemet.

Til busprioriteringssystemet vil der være en systemteknisk drift, som skal forestås af leverandøren af systemet, f.eks. som en licensordning.

Det centrale busprioriteringssystem modtager/tilgår GPS-data fra flådestyringssystemet (SmartWMS). Busprioriteringssystemets output skal leveres til de enkelte styreapparater-enten via Aalborg Kommunes signalovervågningssystem (SRO-system) og det dertil hørende kommunikationsnetværk, eller direkte ud til de enkelte styreapparater. Styreapparaterne i signalanlæggene i BRT-projektet samt i de øvrige signalanlæg i byen er af Swarco-fabrikat, ligesom Aalborg Kommunes SRO-system (Omnia/CTMS) er leveret af Swarco Danmark. Kommunikation mellem busprioriteringssystemet og signalanlæg/SRO-system forventes at foregå via RSMP-protokollen version 1.0.15.

Formål med testforløbet

Men henblik på at udarbejde de tekniske krav til udbudsmaterialet, ønsker Aalborg Kommune at teste en række kommercielt tilgængelige løsninger, som er på markedet. Formålet med testforløbet er at:

1) Teste forsinkelse mellem busprioriteringssystem og signalanlæg.
2) At undersøge og afdække grænseflader mellem de tre delsystemer (A, Bog C).

Ansøgning om deltagelse i testforløbet

Af hensyn til de ressourcer, som det kræver at gennemføre et testforløb, ønsker Aalborg kommune maksimalt at gennemføre et testforløb med 2-3 leverandører af forskellige busprioriteringssystemer.

Virksomheder som ønsker at deltage i testforløbet bedes derfor fremsende en ansøgning om deltagelse i testforløbet senest d. 21. april 2021.

Meddelelse om deltagelse i testforløb forventes d. 23. april 2021 med opstartsmøde d. 26. april 2021 og testforløb frem til d. 18. juni 2021.
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af den løsning, som ansøger ønsker at teste sammen med Aalborg Kommune, herunder en beskrivelse af, hvordan løsningen kan løse kommunens behov, som er beskrevet ovenfor under "Det udbudte system".

Ansøger skal endvidere angive ansøgers kontaktinformationer i ansøgningen.

Hvis Aalborg Kommune modtager mere end 2 ansøgninger om deltagelse i testforløbet, vil kommunen udvælge de 2-3 løsninger til deltagelse i testforløbet, som vurderes bedst at opfylde kommunens behov, og som ligger inden for de tekniske begrænsninger, som følger af kommunens og busoperatørens eksisterende systemer.

Aalborg Kommune forbeholder sig endvidere retten til at afvise ansøgninger, hvis Kommunen vurderer at den til budte løsning ikke vil kunne opfylde kommunens behov eller at en evt. implementering vil være særlig omkostningsfuld.


Aalborg Kommunes kontaktinformationer

Ansøgninger om deltagelse i testforløbet bedes fremsendt til nedenstående kontaktperson senest den
21. april 2021

Niels Thorup Andersen via sikker post på plusbus@aalborg.dk

Interesserede virksomheder kan endvidere kontakte ovenstående, hvis de ønsker yderligere information omkring testforløbet, få tilsendt bilag og om det forestående udbud.

Øvrig information

Aalborg Kommune vil forestå projektledelse af testforløbet samt koordinering mellem de involverede parter ift. at sikre dataleverance til/fra systemer med grænseflade til busprioriteringssystemet.
Aalborg Kommune vil kunne dække udgifter til etablering af testsetup helt eller delvist.

I forbindelse med det forestående udbud, er Aalborg Kommune som ordregiver forpligtet til at træffe passende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen fordrejes af den pågældende virksomheds deltagelse i udbuddet.

Aalborg Kommune vil derfor sikre, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en virksomheds involvering i den forudgående markedsundersøgelse og testforløb, gøres tilgængeligt for alle potentielle tilbudsgivere som en del af udbudsmaterialet. Dokumentation for, og resultatet af, de gennemførte testforløb, vil ligeledes indgå i udbudsmaterialet.

Del indhold