Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krav til leverandører af genoptræning

Aalborg Kommunes leverandørkrav for genoptræning efter Sundhedslovens §140 på det ortopædkirurgiske område, der er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget 09.12.2020.

1. Indledning

I henhold til Sundhedslovens § 140 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Myndighedsansvaret gælder for borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan.

Aalborg Kommune ønsker at tilbyde borgerne frit leverandørvalg i tilknytning til tilbuddene om genoptræning på det ortopædkirurgiske område I henhold til Sundhedslovens § 140.

Undtaget fra det frie valg er borgere på kommunens tilbud (plejehjem, botilbud, dagtilbud, akuttilbud og rehabiliteringstilbud i Mou og Ulsted), samt borgere med genoptræningsplan efter amputation af underekstremiteter. Disse borgere får et genoptræningstilbud i kommunens træningsenhed, Træningsenheden Aalborg Kommune.

Leverandørens fysioterapiklinikken eller ergoterapiklinik skal være beliggende i Aalborg Kommune.

2. Godkendelse

2.1 Hvad kan der søges godkendelse til

Aalborg Kommune ønsker at indgå aftale med fysioterapiklinikker eller ergoterapiklinikker om udførelse af genoptræning på det ortopædkirurgiske område. Personalet på klinikkerne skal være autoriserede ergoterapeuter eller fysioterapeuter.

Genoptræningsindsatsen sigter mod genoptræning af borgeren indtil et af følgende forhold er opfyldt:

 • at din ergoterapeut og/eller fysioterapeut vurderer, at du er blevet så selvhjulpen som muligt, og at du samtidig har opnået det bedst mulige funktionsniveau i forhold til de mål, I sammen har opstillet
 • at du selv kan videreføre genoptræningen uden støtte fra ergoterapeut og/eller fysioterapeut.

2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode

Leverandøren skal for at kunne blive godkendt indsende en korrekt udfyldt og underskrevet frit-valgsblanket til:

Ældre– og Handicapforvaltningen
Storemosevej 19
9310 Vodskov
Att.: Myndighedssekretariatet

eller:

aeldre.handicap@aalborg.dk

Myndighedssekretariatet aftaler herefter et møde på leverandørens fysiske adresse beliggende i Aalborg Kommune, hvor det afklares, om leverandøren kan godkendes.

I mødet indgår blandt andet en fysisk besigtigelse af lokalerne. Hvis leverandøren ikke kan godkendes, får leverandøren tilsendt et skriftligt afslag med angivelse af årsagen/årsagerne til at godkendelsen ikke kunne gives.

Hvis leverandøren kan godkendes, meddeles dette skriftligt, når følgende er på plads:

 • referat fra godkendelsessamtalen er godkendt af leverandøren skriftligt
 • plan for opkobling til Ældre- og Handicapforvaltningens fagsystem CURA foreligger 

Senest 1 måned efter at Aalborg Kommune har fremsendt den skriftlige godkendelse til leverandøren, skal Aalborg Kommune have modtaget den underskrevne kontrakt. Er den underskrevne kontrakt ikke modtaget inden for fristen, bortfalder godkendelsen.

2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode

På baggrund af godkendelsen bliver der indgået en kontrakt mellem leverandøren og Aalborg Kommune.

Når en kontrakt er indgået, kan leverandøren til enhver tid opsige kontrakten med et varsel på løbende måned + 6 måned regnet fra Aalborg Kommunes modtagelse af leverandørens opsigelse.

Ved væsentlige ændringer i love eller bekendtgørelser kan både leverandøren og Aalborg Kommune opsige kontrakten med et varsel på 3 måneder regnet fra Aalborg Kommunes/leverandørens modtagelse af opsigelsen.

Såfremt en part i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan den anden part ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning eller – efter eget valg – opsige kontrakten med forkortet varsel.

Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet manglende overholdelse af kvalitetsstandard eller leverandørkrav, herunder gentagne overskridelser af tidsfristerne.

2.4 Ændringer og opdateringer af serviceniveau

Leverandøren er forpligtet til at gennemføre genoptræningen med baggrund i kommunens kvalitetsstandarder for genoptræningen i henhold til Sundhedslovens § 140.

Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer eller tilføjelser i kvalitetsstandarderne og leverandørkravene. Ved større ændringer vil der dog være et varsel. Leverandøren er forpligtet til at holde sig orienteret om ændringer i kommunens serviceniveau. Kommunen vil løbende orientere, når der er foretaget ændringer.

Endvidere skal leverandøren være indforstået med nedenstående arbejdsflow:

 • Bevilling modtages inden for fire kalenderdage fra udskrivelsestidspunktet, dette registreres i klientjournalen og borger kontaktes snarest herefter med henblik på at aftale opstart af genoptræningen iht. genoptræningsplanens anvisninger.
 • Borger tilbydes en tid, med henblik på opstart af genoptræningsforløb inden for syv kalenderdage fra udskrivelsestidspunktet. Der kan være forhold vedrørende borgerens tilstand, der gør, at han/hun ikke umiddelbart må/kan opstarte i et genoptræningsforløb. Dette vil fremgå af genoptræningsplanen.
 • Borgeren undersøges og leverandøren udarbejder startstatus og målsætninger for genoptræningen i samarbejde med borgeren, hvor forventningerne til genoptræningen også afstemmes.
 • Leverandøren udarbejder startstatus i CURA med målbare mål for den opstartede genoptræning.
 • Genoptræningens faglige indhold planlægges af leverandøren, således at målet opnås effektivt og hensigtsmæssigt.
 • Udskrivningskoordinator kontaktes via CURA såfremt der er stor uoverensstemmelse mellem borgers forventning, genoptræningsplan og ergoterapeutens og fysioterapeutens vurdering.
 • Der foretages løbende dokumentation af forløbet, med specielt fokus på ændringer i funktionsniveau, opnåelse af delmål, eller eventuelle ændringer af slutmål.
 • Når leverandøren fagligt vurderer, at de opstillede mål for genoptræningen er opnået, udarbejdes en slutstatus som sendes til udskrivningskoordinator via CURA, senest 10 hverdage efter genoptræningens afslutning. 

3. Krav

Genoptræningen gennemføres i henhold til gældende kliniske retningslinjer eller interne instrukser med baggrund i den faglige viden på området, samt kommunens kvalitetsstandard på området.

3.1 Kvalitative krav

Leverandøren skal, inden godkendelse som leverandør kan ske, og til enhver tid opfylde følgende krav:

 • Alle fysioterapeuter og ergoterapeuter skal have dansk autorisation
 • skal have udarbejdet interne kliniske retningslinjer eller interne instrukser efter gældende praksis og kunne dokumentere, at disse findes.
 • Den udførende ergoterapeut eller fysioterapeut skal sikre, at de interne kliniske retningslinjer eller instrukser er lavet med baggrund i faglig viden på området, og er ansvarlig for at genoptræningen udføres med høj kvalitet og sker med udgangspunkt i evidensbaserede genoptræningsmetoder.
 • overholde regler og retningslinjer for dokumentation i kommunens fagsystem
 • kunne håndtere og udføre egenkontrol i forhold til dokumentation af indsats og resultater i kommunens fagsystem
 • kunne overholde kvalitetskrav og tidsfrister og have mulighed for at kunne tilbyde borgeren genoptræning ved ergoterapeut, i de tilfælde hvor dette er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt
 • Kunne tilbyde både individuel genoptræning på klinik, holdtræning på klinik samt genoptræning i eget hjem eller andre relevante steder.
 • Råde over rummelige og velholdte fysiske rammer i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Handicappolitik, herunder fokusområdet vedrørende tilgængelighed.
 • Råde over tidssvarende og tilstrækkeligt træningsudstyr
 • Kunne dokumentere let tilgængelighed til klinikken
 • Egnede parkeringspladser i umiddelbar nærhed af klinikken 

Ergoterapeutstuderende og fysioterapistuderende må varetage genoptræning efter Sundhedslovens § 140, såfremt de er under vejledning af en klinisk underviser.

3.2 Krav til opgavens udførelse

Leverandøren skal sikre, at der leveres genoptræning i overensstemmelse med den trufne afgørelse, som modtages fra kommunens myndighedsafdeling.

I de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at gennemføre genoptræningen i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal leverandøren tilbyde borgeren en ny tid.

3.3 Beredskab

Leverandøren skal have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende.

3.4 Særlige krav til leverandøren

Leverandøren er ansvarlig for at kende og overholde gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer og vedtægter inden for erhvervsområdet – herunder sundhedslovens bestemmelser med tilhørende vejledninger og bekendtgørelser med særlig fokus på sundhedslovsindsatser og sundhedsfaglige instrukser.

Leverandøren udfører opgaven på vegne af kommunen. Derfor er leverandøren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, herunder overholdelse af tavshedspligt, klageadgang, notatpligt m.v. Leverandørens samarbejde med kommunen er ligeledes omfattet af forvaltningsloven, persondataloven og offentlighedsloven.

3.5 Sociale klausuler

Sociale klausuler er en måde at sikre, at Aalborg Kommunes leverandører opfylder gældende krav omkring ex. arbejdsvilkår, herunder løn, arbejdstid, arbejdsmiljø mm.

Byrådet i Aalborg Kommune har i 2014 vedtaget sociale klausuler, hvoraf den ene er en arbejdsklausul, som skal finde anvendelse på Aalborg Kommunes kontrakter om levering af tjenesteydelser.

De leverandører, Aalborg Kommune indgår aftale med omkring levering af genoptræning, er således forpligtet til at efterleve Aalborg Kommunes sociale klausul, der er beskrevet nedenfor i pkt. 3.7.

3.6 Arbejdsklausul

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at leverandørens medarbejdere er sikret løn- og arbejdsvilkår, der som minimum svarer til de vilkår, der efter danske overenskomster, voldgiftskendelser, nationale love eller administrative forskrifter gældende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I sådanne tilfælde hæfter leverandøren for opfyldelse af arbejdsklausulen, og det påhviler leverandøren at påse, at arbejdsklausulen efterleves.

3.7 Underleverandører

Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers leverancer på samme måde, som hvis de pågældende leverancer var leveret af leverandøren selv.

Leverandøren er forpligtet til at oplyse Aalborg Kommune om eventuelle underleverandører, samt i hvilket omfang opgaverne løses af underleverandører.

Underleverandøraftalerne skal fremsendes til Myndighedsafdelingen inden de træder i kraft, idet det skal sikres, at aftalerne er i tråd med leverandørkravene, samt at underleverandørerne skal godkendes af Aalborg Kommunes Myndighedsafdeling.

En leverandør kan således ikke overdrage opgaver til en anden aktør uden en godkendelse fra Aalborg Kommunes Myndighedsafdeling.

3.8 Ændringer i virksomheden

Leverandøren skal straks orientere myndighedsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i leverandørens virksomhed. Herunder:

 1. hvis virksomheden kommer under tvangsopløsning/indgiver konkursbegæring
 2. hvis der sker ændringer i ledelsesforholdene / daglig ledelse 

Der gøres særskilt opmærksom på, at ændringer i virksomhedskonstruktionen, herunder ændring af CVR nummer, skal godkendes af Myndighedsafdelingen inden ikrafttrædelse.

3.9 Databehandleraftale

Leverandøren er forpligtet til at indgå en gyldig databehandleraftale med Kommunen.

4. Tilsyn

Aalborg kommune vil løbende kontrollere opgavens udførelse og kan i den forbindelse foretage uanmeldt besigtigelse af træningslokalerne.

Endvidere vil kommunen løbende kontrollere det gennemsnitligt leverede antal genoptræningstimer pr. pakke. Ved en afvigelse på 25 % færre end normen under de enkelte genoptræningsniveauer, vil der kræves en redegørelse fra leverandøren.

Leverandøren er desuden forpligtiget til i fornødent omfang at stille sig til rådighed i forbindelse med Aalborg Kommunes tilsyn med de opgaver leverandøren varetager. Tilsynet udføres som stikprøvekontrol.

5. Klagesagsbehandling

Klager vedrørende afgørelsen (visitationen) behandles af Myndighedsafdelingen. Modtager leverandøren klager vedrørende afgørelsen, henvises til myndighedsafdelingen.

Klager fra borgere over leverandørens udførelse af genoptræningen besvares af leverandøren. Hvis borgeren fastholder at ville indgive en egentlig klage over udførelsen af genoptræningen, skal leverandøren henvise til Patientombuddet. Leverandøren skal endvidere kontakte kommunen.

6. Udveksling af data

Udveksling af data mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og leverandøren foregår elektronisk.

Teknisk vil udvekslingen af informationer ske via en direkte opkobling til Ældre- og Handicapforvaltningens IT-løsning til ældreområdet.

Leverandøren skal selv sørge for en Windows PC med internetopkobling, som leverandøren benytter til at kommunikere med kommunen.

Leverandøren skal for egen regning deltage i et kursus i Ældre- og Handicapforvaltningens IT-løsning. Kurset udbydes minimum 2 gange årligt og Ældre- og Handicapforvaltningens IT-afsnit står for undervisningen.

6.1 Administrativ kommunikation mellem leverandør og Ældre- og Handicapforvaltningen

Se Tillæg vedr. CURA - Ældre- og Handicapforvaltningens pleje- og omsorgssystem til ”Krav til leverandører af genoptræning efter Sundhedslovens § 140”.

7. Leverandørafregning

Leverandøren afregnes månedsvis bagud på baggrund af antal leverede pakker, som er registreret i kommunens fagsystem CURA.

Afregningslister dannes i en leverandørportal og E-faktura sendes til Udskrivningsheden i henhold til den årlige udsendte tidsplan.

Betalingsbetingelserne er, at Ældre- og Handicapforvaltningen overfører betalingen den sidste bankdag i måneden.

Del indhold