Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krav til leverandører til Miljø- og Energiforvaltningen

Vi er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Som leverandør, skal du sikre, at du har læst og forstået krav samt eventuelle lokale instruktioner, der gælder for arbejdsopgaverne på den lokation, hvor arbejdet skal udføres.

Vi stiller krav om, at vores samarbejdspartnere handler miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i alle forhold, samt overholder gældende lovgivning, når der udføres ydelser for os. Intet arbejde må påbegyndes uden forudgående aftale og skal understøttes af arbejdspladsvurdering eller risikovurdering.

For nogle lokationer er der særlige adgangskrav, som din kontaktperson vil informere dig om. Er du i tvivl, så spørg din leder eller din kontaktperson til råds.

Se miljø- og arbejdsmiljøpolitik for Miljø- og Energiforvaltningen

Vores krav til miljø- og arbejdsmiljø

APV og risikovurdering

Du skal sikre, at din virksomhed har lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for det arbejde, der skal udføres hos os. I tilfælde af, at arbejdet ikke er dækket af APV´en, skal din virksomhed udføre en skriftlig risikovurdering af arbejdet. Denne vurdering skal tage højde for de relevante risici ved det arbejde, der skal udføres, samt sikre, at der bliver etableret effektive løsninger, så risici nedbringes til et acceptabelt niveau.

Arbejdsleder/projektleder skal kunne fremvise en APV eller risikovurdering på forlangende.

Videoovervågning

På nogle lokationer er der videoovervågning. Der er opsat skilte på de lokationer, hvor der er videoovervågning.

Rygning, alkohol og rusmidler

Der er rygeforbud i alle vores bygninger. Indtagelse af alkohol og andre rusmidler er ikke tilladt. Mistanke om brug eller overtrædelse medfører bortvisning.

Udslip og spild af kemikalier

Vær forberedt på, at det kan ske. Planlæg dit arbejde, så du undgår udslip og spild af kemikalier. Hav klude, kattegrus m.m. til din rådighed.

Kemikalier, stoffer og materialer

Alle kemikalier skal være korrekt mærkede, og der skal forefindes en Kemisk Risikovurdering på samtlige stoffer og materialer, som du anvender til opgaven. Malingsemballage skal have tydelige MAL-koder. Medtag alle kemikalier efter endt arbejde, medmindre der er en særlig aftale.

Spild

Spild skal opsamles og bortskaffes, og området skal rengøres. Spild kan f.eks. være olier og andet kemi, slam, jord, byggeaffald etc. Orienter din kontaktperson i tilfælde af spild. Materialer til rengøring efter spild betragtes som affald, og du skal selv sørge for bortskaffelsen, medmindre andet er aftalt.

Affald og oprydning

Arbejdsstedet skal afleveres rengjort og ryddet for affald. Medmindre andet er aftalt, skal du selv sørge for at bortskaffe dit affald. Hvis din kontaktperson har anvist dig, hvor du kan bortskaffe dit affald, skal affaldet sorteres jf. vores retningslinjer angivet på containerne.

Personlige værnemidler

Det er dit eget ansvar at medbringe og anvende de krævede værnemidler til arbejdet jf. gældende lovkrav og egne vurderinger. Det er dit ansvar at sikre, at sikkerhedsudstyr (sele, faldsikring, hjelm etc.) er efterset, og ikke er udløbet.

Løfteudstyr, tekniske hjælpemidler, el-værktøjer m.v.

Hvis dit arbejde kræver brug af løfteudstyr, tekniske hjælpemidler, el-værktøj ea., skal du selv medbringe dette, medmindre der findes en særskilt aftale herom. Udstyret skal være godkendt og efterset jf. gældende regler og leverandørens brugsanvisning. Det er dit ansvar at tjekke løfteudstyr visuelt umiddelbart før brug.

Støj

Støjende arbejde skal begrænses mest muligt, og der skal vises størst muligt hensyn til omgivelserne.

Brand, alarmering og nødhjælpsudstyr

Inden arbejdet påbegyndes, skal du undersøge, hvor nærmeste brandslukningsudstyr er placeret. Der er særlige regler ved mange typer opgaver. Du skal gøre dig bekendt med beredskabsplanen, nærmeste flugtvej samt alarmerings- og nødhjælpsudstyr, inden du starter dit arbejde for os

Samlingspladser på faste lokationer

Ved arbejde på vores faste arbejdspladser skal du orientere dig om din samlingsplads i tilfælde af evakuering. Spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl om placeringen af samlingspladsen.

Uddannelse og kompetencer

Du og din virksomhed skal sikre, at du har den nødvendige uddannelse/kompetence til at udføre arbejdet. Til nogle typer arbejde kræves særlige uddannelser eller kurser, fx svejsning, arbejde på vej, L-AUS-arbejde, truckkørsel, kranarbejde, certifikater til deponeringsanlæg, ATEX, m.fl. Beviser og certifikater for relevante lovpligtige uddannelser skal kunne fremvises på forlangende.

Del indhold