Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Databeskyttelse GDPR

EU har vedtaget en forordning om databeskyttelse (herefter databeskyttelsesregler), som er gældende for alle medlemslandene, herunder også i Danmark.

Sikkerhed

Aalborg Kommune opretholder et effektivt værn mod såvel naturgivne som tekniske og menneskeskabte trusler og sårbarheder, så borgernes og medarbejdernes tryghed og arbejdsvilkår og Aalborg Kommunes image sikres bedst muligt.

Vi sikrer personoplysninger, fortrolige oplysninger og kritiske data optimalt, uanset om de er i digital form eller i papirform. Vi tilstræber at opretholde et sikkerhedsniveau, der er udtryk for bedste praksis med udgangspunkt i ISO 27001/2 standarderne for informationssikkerhed.

Aalborg Kommune har udfærdiget sikkerhedsmæssige regler og procedurer for vores medarbejdere, der tager sigte på dels at beskytte kommunen mod skader forvoldt af medarbejderne, dels at beskytte medarbejderne mod ubegrundet mistanke om sikkerhedsbrud.

Vi sørger for, at vores medarbejdere har indgående kendskab til relevante sikkerhedsinstrukser og -procedurer.

Vi foretager kontrol af medarbejdernes overholdelse af informationssikkerhedspolitikken, og af de sikringsforanstaltninger kommunen iværksætter.

Aalborg Kommunes informationssikkerhedsniveau efterlever den til enhver tid gældende lovgivning og lever op til gældende sikkerhedspraksis i den kommunale sektor.

Kommunen anvender en fælles metode for risikoanalyse, risikovurdering, registrering, måling, vurdering og opfølgning på informationssikkerheden og gennemfører løbende revisioner og evalueringer af sikkerheden.

De registreredes rettigheder 

De nye databeskyttelsesregler lægger stor vægt på de registreredes rettigheder. De registreredes rettigheder er de rettigheder, du har mulighed for at gøre brug af, når vi behandler dine personoplysninger. Rettighederne gælder også, selvom personoplysningerne ikke kommer direkte fra dig.


Formålet med de nye databeskyttelsesregler og de registreredes rettigheder er at øge sikkerheden, når vi behandler dine personoplysninger og samtidig skabe større gennemsigtighed for dig.

Print alle punkter

Automatiske afgørelser

Du har mulighed for at gøre indsigelser mod afgørelser, der er truffet automatisk dvs. elektronisk og uden menneskelig indblanding.

Du kan læse mere om automatiske afgørelser på Datatilsynets hjemmeside.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse eller flytte dem til en anden dataansvarlig.

Det kan du, når følgende to betingelser er opfyldt:

1. Dine personoplysninger behandles automatisk og er baseret på et samtykke eller nødvendige for at opfylde en kontrakt

2. Du har selv givet os de personoplysninger, som behandles
Rettigheden gælder imidlertid ikke, hvis dine personoplysninger er nødvendige for løse opgaver i samfundets interesse, eller vi bruger dem til offentlig myndighedsudøvelse.

Du kan læse mere om dataportabilitet i Vejledning om de registreredes rettigheder.

Ledelsesinformation og statistik

Nogle af de oplysninger vi har om dig, bruger vi til ledelsesinformation og statistik. Det gør vi for, at vi f.eks. kan se og følge udviklingen i, hvor mange personer i Aalborg Kommune, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, hjemmehjælp eller andre ydelser fra kommunen. Når vi bruger dine oplysninger til disse formål, kan vi ikke se, at de handler om dig (dine oplysninger er pseudonymiseret). Det har ingen indflydelse på den ydelse eller hjælp, som du modtager fra kommunen, at vi bruger dine oplysninger til disse formål (ledelsesinformation og statistik).

Klagevejledning

Hvis du får helt eller delvis afslag på din anmodning, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

Databeskyttelsesrådgiver

De nye databeskyttelsesregler betyder, at vi er forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver os om, hvordan vi på bedst mulig vis kan overholde de databeskyttelsesretslige regler.

Læs mere om Aalborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om de nye databeskyttelsesregler, og de rettigheder du har, når vi behandler personoplysninger om dig på Datatilsynets hjemmeside.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.

Del indhold