Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Priser og gebyrer for byggesagsbehandling

Aalborg Byråd fastsætter gebyrer for byggetilladelser, anmeldelser, dispensationer og andre afgørelser.
Gebyrerne reguleres hvert år per 1. januar.

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 590 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast pris på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes varslingsskrivelser inden, der opkræves tavngsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Aalborg Kommune Gebyrvedtægt

§ 1 Formål

Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne kan opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Det er lovens og Aalborg Kommunes hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle kommunens omkostninger til byggesagsbehandling herunder tidsforbruget.
Bygherre har dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet en velbelyst ansøgning vedlagt relevante dokumentation såsom tegninger, beregninger, beskrivelser mv. kræver et mindre tidsforbrug ved behandling af sagen.

§ 2 Lovhjemmel

Bestemmelserne i gebyrvedtægten er fastsat med hjemmel i Bygningsreglement 2018 § 39 og efter Byggelovens § 28, lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer.

Bygningsreglement 2018 § 39
Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyr kan også opkræves, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen, samt ved kommunalbestyrelsens behandling af lovliggørelsessager og dispensationsansøgninger.

Byggelovens § 28 stk. 1 (gældende fra 1. januar 2015)
Opkræver en kommunalbestyrelse gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen opgøre gebyrerne efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr.

Byggelovens § 29
Gebyrer som nævnt i § 28, stk. 1 (…), har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. (…)

§ 3 Byggesager

Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet. Der opkræves altid gebyr i disse sagstyper.

En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag.

Der opkræves således også gebyr i lovliggørelsessager, hvor der f.eks. sker retlig lovliggørelse ved en byggetilladelse og/eller bibeholdelsesdispensation eller hvor der påbydes eller aftales fysisk lovliggørelse.

Der opkræves gebyr, hvis ansøger tilbagekalder ansøgningen.

Der opkræves ikke gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfuld ansøgning.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1.4.2008. Den indførte et krav om, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring, når en professionel bygherre opfører ny helårsbeboelse eller ombygger eksisterende byggeri til helårsbeboelse.

Ved modtagelse af færdigmelding af nye boligenheder til helårsbeboelse, hvor dokumentationen mangler, vil forvaltningen herefter sende en skriftlig anmodning til bygherren om at sende kopi af henholdsvis forsikringspolicen og kvitteringen for indbetaling af forsikringspræmien med en frist på 4 uger til at sende dokumentation for at der er tegnet byggeskadeforsikring.

Samtidig vil forvaltningen orientere bygherren om, at kommunen starter en sag om opkrævning af tvangsbøder, hvis ikke anmodningen efterleves. Der vil efterfølgende blive sendt varsling om opkrævning af tvangsbøder, hvorefter bøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

§ 4 Byggesagsbehandling

Der vil blive registreret gebyrpålagt tidsforbrug til byggesagsbehandling, som sker i medfør af Byggeloven og Bygningsreglementet. Gebyret kunne eksempelvis dække tidsforbruget til følgende:

 • Besvarelse af spørgsmål pr. telefon, mail og ved personligt fremmøde om konkrete byggesager
 • Dialogmøder og anden mødeaktivitet
 • Sagsmodtagelse og– oprettelse
 • Screening og eventuelt mangelbreve/kvitteringsbreve
 • Modtagelse og journalisering af resterende materiale
 • Sagsbehandling, byggelov
 • Påse overensstemmelse med anden lovgivning (bygningsreglementets §35, stk.2), eksempelvis en planmæssig vurdering af det ansøgte
 • Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen
 • Løbende møder og korrespondance med ansøger, rådgiver m.fl.
 • Indhente udtalelser fra eksempelvis vej- og miljømyndighed
 • Indhente udtalelse fra beredskabsmyndighed samt Brandvæsenets forebyggende afdeling (gennemgang af brandstrategi m.v.)
 • Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven
 • Politisk forelæggelse rettet mod sagens behandling
 • Meddelelse af afgørelse, herunder byggetilladelse dispensation(er) afslag, påbud eller forbud
 • Andre forhold

Efter byggetilladelsen/afgørelsen og indtil byggesagens afslutning – f.eks. når byggeriet lovligt kan tages i brug, vil der blive registreret gebyrpålagt tidsforbrug til f.eks.:

 • Opfølgning på vilkår i byggetilladelse
 • Modtagelse og journalisering af hhv. påbegyndelse og færdigmelding
 • Midlertidig ibrugtagningstilladelse
 • Færdigsyn og andre tilsyn
 • Opfølgning og rykkerskrivelser
 • Endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding
 • Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring)
 • Afslutning af byggesagen
 • Retssager og politisager
 • Andre forhold

Følgende medregnes ikke i det gebyrpålagte tidsforbrug, og indgår ikke i de indirekte udgifter ved beregning af timeprisen:

 • Sagsbehandling efter anden lovgivning f.eks. dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse mv.
 • Forhåndsdialog – første afklaring på ansøgers projekt. Indledende rådgivning og vejledning på et konkret projekt faktureres ikke. Afgrænses som udgangspunkt ved at første time ikke faktureres.
 • Behandling af klagesager
 • Byrumssager, fx opsætning af facade og udhængsskilte, byinventar, midlertidige faciliteter til udendørs servering og lignende.
 • Kommunens generelle vejledningsforpligtelse efter eksempelvis forvaltningsloven f.eks. hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i Bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug. Den generelle forvaltningsretlige vejledningspligt ophører, når kommunen besvarer spørgsmål, foretager vurderinger, afholder møder m.m., der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt.

Registreringen af tid til byggesagsbehandling sker i et tidsregistreringssystem, og efter retningslinjerne i ”Instruks om byggesagsgebyr”.

§ 5 Byggesagsgebyr

Der opkræves byggesagsgebyr efter opgjort time og minuttal med en timepris som angivet i Aalborg kommunes takstblad og takstoversigt.

Gebyret opkræves i to rater:

1. rate opkræves ved afgørelsen.
2. rate opkræves ved afslutning af byggesagen – f.eks., når byggeriet kan tages lovligt i brug ved ibrugtagningstilladelse.

Nogle sagstyper vil blive afsluttet samtidig med, at der træffes afgørelse. I disse sager, vil der kun blive opkrævet ét gebyr.

Byggeri omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der kræver byggetilladelse (samlet areal over 50m2) og overholder byggeretten, betales et fast beløb som angivet i Aalborg Kommunes takstblad og takstoversigt. Det faste gebyr opkræves pr. byggesag. Med mindre sekundære bygninger forstås opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. Se bygningsreglementets §5, §6 og §§168-186, med tilhørende vejledning.

Tvangsbøder for manglende byggeskadeforsikring

I henhold til byggelovens §25D kan kommunalbestyrelsen pålægge bøder hvis et byggeri er taget i brug uden at der er indsendt dokumentation for at der er tegnet en byggeskadeforsikring i henhold til byggelovens §25C. Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og  dokumentation for betaling i forbindelse med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring.

Tvangsbøder fastsættes til 7.000 kr. pr. uge.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

§ 6 Almindelige bestemmelser

Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende gebyrer og beregningsmåder på ansøgningstidspunktet.

Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.

Gebyret forfalder til betaling inden 20 dage fra fakturadato.

Der kan ikke meddeles dispensation fra vedtægten eller på anden måde ske undtagelse.

Forfaldent gebyr kan ikke refunderes.

Gebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter.

Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven.

Regulering af timeprisen

Timeprisen reguleres hvert år pr. 1. januar på baggrund af tidligere års samlede omkostninger til byggesagsbehandling. Reguleringen sker i forbindelse med budgettets vedtagelse og vedtages af byrådet, til ikrafttrædelse efterfølgende 1. januar.

§ 7 Ikrafttræden

Gebyrreglerne træder i kraft den 1. januar 2015 og afløser de hidtil gældende gebyrbestemmelser for byggesagsbehandlingen m.v. i Aalborg Kommune.

Del indhold