Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Priser og gebyrer for byggesagsbehandling

Aalborg Byråd fastsætter gebyrer for byggetilladelser, anmeldelser, dispensationer og andre afgørelser.
Gebyrerne reguleres hvert år pr. 1. januar.

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 490,- kr.

Gebyret opkræves i to rater:

1. rate opkræves ved afgørelsen.

2. rate opkræves ved afslutning af byggesagen - fx når byggeriet kan tages lovligt i brug ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Nogle sagstyper vil blive afsluttet samtidig med, at der træffes afgørelse. I disse sager, vil der kun blive opkrævet ét gebyr.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der kræver byggetilladelse (samlet areal over 50m2) og som overholder byggeretten, betales et fast beløb på 490,- kr. pr. bygning/konstruktion.

Med mindre sekundære bygninger menes der opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. Se bygningsreglementets §5, §6 og §§168-186 med tilhørende vejledning.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast pris på 7.000,- kr. pr. uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes varslingsskrivelser inden, der opkræves tavngsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Aalborg Kommune Gebyrvedtægt

§ 1 Formål

Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Det er lovens og Aalborg Kommunes hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle kommunens omkostninger til byggesagsbehandling herunder tidsforbruget.

Bygherre har dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet en velbelyst ansøgning vedlagt relevant dokumentation såsom tegninger, beregninger, beskrivelser mv. kræver et mindre tidsforbrug ved behandling af sagen.

§ 2 Lovhjemmel

Bestemmelserne i gebyrvedtægten er fastsat med hjemmel i Bygningsreglement 2018 § 39 og efter Byggelovens § 28, lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer.

Bygningsreglement 2018 § 39

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyr kan også opkræves, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen, samt ved kommunalbestyrelsens behandling af lovliggørelsessager og dispensationsansøgninger.

Byggelovens § 28 stk. 1 (gældende fra 1. januar 2015)

Opkræver en kommunalbestyrelse gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen opgøre gebyrerne efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr.

Byggelovens § 29

Gebyrer som nævnt i § 28, stk. 1 (…), har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. (…)

§ 3 Byggesager

Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet. Der opkræves altid gebyr i disse sagstyper.

En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag.

Der opkræves således også gebyr i lovliggørelsessager, hvor der fx sker retlig lovliggørelse ved en byggetilladelse og/eller bibeholdelsesdispensation, eller hvor der påbydes eller aftales fysisk lovliggørelse.

Der opkræves gebyr, hvis ansøger tilbagekalder ansøgningen.

Der opkræves ikke gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfyldt ansøgning.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1.4.2008. Den indførte et krav om, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring, når en professionel bygherre opfører ny helårsbeboelse eller ombygger eksisterende byggeri til helårsbeboelse.

Ved modtagelse af færdigmelding af nye boligenheder til helårsbeboelse, hvor dokumentationen mangler, vil forvaltningen herefter sende en skriftlig anmodning til bygherren om at sende kopi af henholdsvis forsikringspolicen og kvitteringen for indbetaling af forsikringspræmien med en frist på 4 uger til at sende dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring.

Samtidig vil forvaltningen orientere bygherren om, at kommunen starter en sag om opkrævning af tvangsbøder, hvis ikke anmodningen efterleves. Der vil efterfølgende blive sendt varsling om opkrævning af tvangsbøder, hvorefter bøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

§ 4 Byggesagsbehandling

Der vil blive registreret gebyrpålagt tidsforbrug til byggesagsbehandling, som sker i medfør af Byggeloven og Bygningsreglementet, som fx:

 • Besvarelse af spørgsmål pr. telefon, mail og ved personligt fremmøde om konkrete byggesager.
 • Dialogmøder og anden mødeaktivitet.
 • Sagsmodtagelse og– oprettelse.
 • Screening og eventuelt mangelbreve/kvitteringsbreve.
 • Modtagelse og journalisering af resterende materiale.
 • Sagsbehandling, byggelov.
 • Påse overensstemmelse med anden lovgivning (bygningsreglementets §35, stk.2), fx en planmæssig vurdering af det ansøgte.
 • Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen.
 • Løbende møder og korrespondance med ansøger, rådgiver m.fl.
 • Indhente udtalelser fra eksempelvis vej- og miljømyndighed.
 • Indhente udtalelse fra beredskabsmyndighed samt Brandvæsenets forebyggende afdeling (gennemgang af brandstrategi m.v.)
 • Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven.
 • Politisk forelæggelse.
 • Meddelelse af afgørelse, herunder byggetilladelse dispensation(er) afslag, påbud eller forbud.
 • Andre forhold.

Efter byggetilladelsen/afgørelsen og indtil byggesagens afslutning - fx når byggeriet lovligt kan tages i brug, vil der blive registreret gebyrpålagt tidsforbrug til fx:

 • Opfølgning på vilkår i byggetilladelse.
 • Modtagelse og journalisering af hhv. påbegyndelse og færdigmelding.
 • Midlertidig ibrugtagningstilladelse.
 • Færdigsyn og andre tilsyn.
 • Opfølgning og rykkerskrivelser.
 • Endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding.
 • Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring)
 • Afslutning af byggesagen.
 • Retssager og politisager.
 • Andre forhold.

Følgende medregnes ikke i det gebyrpålagte tidsforbrug, og indgår ikke i de indirekte udgifter ved beregning af timeprisen:

 • Sagsbehandling efter anden lovgivning fx dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse mv.
 • Forhåndsdialog - første afklaring på ansøgers projekt. Indledende rådgivning og vejledning på et konkret projekt faktureres ikke. Afgrænses som udgangspunkt ved at første time ikke faktureres.
 • Behandling af klagesager.
 • Byrumssager, fx opsætning af facade og udhængsskilte, byinventar, midlertidige faciliteter til udendørs servering og lignende.
 • Kommunens generelle vejledningsforpligtelse efter eksempelvis forvaltningsloven. fx hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i Bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug. Den generelle forvaltningsretlige vejledningspligt ophører, når kommunen besvarer spørgsmål, foretager vurderinger, afholder møder m.m., der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt.

Registreringen af tid til byggesagsbehandling sker i et tidsregistreringssystem, og efter retningslinjerne i 'Instruks om byggesagsgebyr'.

§ 5 Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris: 690,- kr. for timer leveret i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Timepris: 490,- kr. for timer leveret fra 1. januar 2016.

Gebyret opkræves i to rater:
1. rate opkræves ved afgørelsen.
2. rate opkræves ved afslutning af byggesagen - fx når byggeriet kan tages lovligt i brug ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Nogle sagstyper vil blive afsluttet samtidig med, at der træffes afgørelse. I disse sager, vil der kun blive opkrævet ét gebyr.

Tvangsbøder for manglende byggeskadeforsikring

Fast pris på 7.000,- pr. uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

§ 6 Almindelige bestemmelser

Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende gebyrer og beregningsmåder på ansøgningstidspunktet.

Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.

Gebyret forfalder til betaling inden 20 dage fra fakturadato.

Der kan ikke meddeles dispensation fra vedtægten eller på anden måde ske undtagelse.

Forfaldent gebyr kan ikke refunderes.

Gebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter.

Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven.

Regulering af timeprisen

Timeprisen reguleres hvert år pr. 1. januar på baggrund af tidligere års samlede omkostninger til byggesagsbehandling. Reguleringen sker efter retningslinjerne i 'Instruks for byggesagsgebyrer'.

Timeprisen reguleres af byrådet hvert år til ikrafttrædelse efterfølgende 1. januar.

§ 7 Ikrafttræden

Gebyrreglerne træder i kraft den 1. januar 2015 og afløser de hidtil gældende gebyrbestemmelser for byggesagsbehandlingen m.v. i Aalborg Kommune.

Del indhold