Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2020 og 2021

På denne side kan du se gebyrer for skorstensfejerarbejde i Aalborg Kommune.

Pkt. 1

For skorstensfejning: 

Første skorsten indtil 10 m i højden
2020: 108,27 kr.
2021: 110,60 kr.

Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten
2020: 84,81 kr.
2021: 86,63 kr.

Skorstene over 10 m for hver påbegyndt meter over 10 m
2020: 3,84 kr.
2021: 3,92 kr.

For rensning af:

Centralkedler
2020: 247,18 kr.
2021: 252,49 kr.

Brændeovne
2020: 123,55 kr.
2021: 126,21 kr.

Pkt. 2

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50%. Fra 116-232 kW forhøjes med 100%. Fra 232 kW forhøjes med 150%.

Pkt. 3

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrrets størrelse.

Pkt. 4

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 

35 x 35 cm indvendigt mål for første meter
2020: 57,27 kr.
2021: 58,50 kr.

For efterfølgende påbegyndt meter
2020: 27,93 kr.
2021: 28,53 kr.

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter
2020: 114,19 kr.
2021: 116,65 kr.

For efterfølgende påbegyndt meter
2020: 57,27 kr.
2021: 58,50 kr.

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 

Pkt. 5

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. 

Pkt. 6

For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.
2020: 108,27 kr.
2021: 110,60 kr.

Pkt. 7

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

Pkt. 8

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder - også hvis kun én af delene udskiftes.
2020: 410,38 kr.
2021: 419,20 kr.

Pkt. 9 

Påtegning af prøvningsattest
2020: 112,58 kr.
2021: 115,00 kr.

OBS

Bemærk, alle priser er excl. moms.

Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. Arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres. En mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden mulighed er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Eventuelle merudgifter, som skorstensfejeren kan dokumentere, påhviler borgeren. Det skal understreges, at der ikke med dette takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.

Skorstensfejerlauget og Kommunernes Landsforening er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.

Del indhold