Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugerindflydelse

Bruger du vores tilbud til ældre, skal du i videst muligt omfang have indflydelse på, hvordan vi udformer vores tilbud. Du har en række muligheder for at gøre din indflydelse gældende - til gavn for dig og andre.

Dine indflydelsesmuligheder

Bruger- og pårørenderåd

Bor du på plejehjem kan du eller en af dine pårørende være med i bruger- og pårørenderådet.

Hent vedtægter for bruger- og pårørenderåd. 
Hent informationspjece for bruger- og pårørenderåd

Referater fra bruger- og pårørenderådenes møder på de enkelte plejehjem kan læses ved at klikke sig ind på de enkelte plejehjem i boligportalen.

Gå til Aalborg Kommunes boligportal

Centerråd

Alle aktivitetscentre i Aalborg Kommune har et centerråd, der har indflydelse på alle beslutninger af betydning for aktivitetscentret. Det kan for eksempel være, hvilke aktiviteter der skal være på centret, og hvordan centret anvender driftsbudgettet.

Læs vedtægter for centerråd

Ældreråd

Ældreråd er valgt af og blandt førtidspensionister og borgere på 60 år og derover, som bor i Aalborg Kommune. Det består af 13 medlemmer, heraf mindst et medlem fra hvert af lokalrådene.

Læs mere om Ældrerådet

Lokalråd

Der er oprettet 7 lokalråd, der blandt andet har til opgave at rådgive om ønsker og synspunkter fra brugere og borgere og være med til at prioritere indsatsen i lokalområdet.

Læs mere om lokalråd

Handicaprådet

Handicaprådet består af 13 medlemmer. Heraf er syv brugerrepræsentanter valgt af De Samvirkende Invalideorganisationer. Inden kommunen sætter projekter i gang, der har betydning for personer med handicap - fx om- og nybyggeri - skal Handicaprådet først have mulighed for at vurdere og bearbejde dem.

Læs mere om Handicaprådet

Klagemuligheder og -vejledning

Du kan klage over omfanget af den hjælp, du er blevet tildelt i forhold til personlig pleje, praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), madservice samt afløsning og aflastning (§ 83 og § 84 i Lov om Social Service).

Læs mere om dine klagemuligheder

Del indhold