Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsyn med kvaliteten

En gang om året skal der foretages et uanmeldt tilsyn på hvert plejehjem. Hvis tilsynspunkterme i forhold til punktplanen (se nedenfor) ikke overholdes, skal der udarbejdes en skriftlig afrapportering. Denne rapport vil være synlig på siden om det enkelte plejehjem.

Lovregler, retningslinjer og serviceniveau

Tilsynet er en kontrol af, om det enkelte plejehjem lever op til lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer og serviceniveau. Tilsynet er ikke blot en kontrol, men dialogbaseret i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme socialfaglig kvalitet på det enkelte tilbud. Der fokuseres på, at gode standarder af ydelser og opgaveløsninger fastholdes og udvikles.

Punktplan for tilsyn

Beboernes forhold

 • Sammensætningen af beboergruppen
 • Selvbestemmelse/medindflydelse/medinddragelse
 • Inddragelse af/samarbejdet med pårørende
 • Får beboerne den hjælp og støtte de er berettiget til efter de foreliggende handleplaner, bevillinger m.v.

De fysiske rammer

 • Tilgodeser de fysiske rammer målgruppens behov
 • Stemning, miljø og atmosfære

Medarbejderforhold

 • Matcher den samlede medarbejdergruppes faglige forudsætninger opgaveløsningen
 • Mulighederne for faglig udvikling
 • Generel trivsel

Socialpædagogiske og omsorgsmæssige forhold

 • Metodevalg i forhold til målgruppen - og omsætningen i praksis
 • Målsætninger
 • Faglig udvikling
 • Omgangstone og etik

Skriftlig dokumentation

 • Lever den skriftlige dokumentation op til regler og retningslinjer på området
 • Er den skriftlige dokumentation retningsgivende for indsatsen

Magtanvendelse

 • Kendskab til og efterlevelse af regler på området - herunder indberetningspraksis

Særlige lokale forhold

 • Tilsynet skal indeholde besigtigelse af tilbuddet og samtaler med ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende. Samtaler med beboerne og pårørende skal ske med udgangspunkt i den enkeltes forhold.
 • Besigtigelse af beboernes boliger/værelser skal aftales individuelt med beboerne og være frivilligt for den enkelte. Særlige forhold på det enkelte tilbud kan føre til anden fremgangsmåde.
 • Tilsynet omfatter ikke forhold, der er undergivet tilsyn fra andre offentlige myndigheder - f.eks. embedslægen, Arbejdstilsynet og fødevaremyndighederne.
Del indhold