Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Information og ansøgning om pleje- og ældreboliger

Praktiske informationer om pleje- og ældreboliger i Aalborg Kommune.
Ansøg elektronisk ved hjælp af ansøgningsskemaet til højre. Kan du ikke bruge dette, kan du eller en partsrepræsentant kontakte Kontaktcentret - se boksen til højre.

Her kan du læse mere om:

Boliger

Plejeboliger

Plejeboliger tildeles personer, som ikke længere kan klare sig i deres hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Derudover skal borgeren selv udtrykke ønske om at ville bo på plejehjem.

Ældreboliger

Ældreboliger tildeles personer, der har behov for en bolig med gode adgangsforhold og en indretning, der er velegnet for gangbesværede. Ældreboliger kan også tildeles til personer, der har en funktionsnedsættelse, men er i stand til at klare sig i en selvstændig bolig eller har behov for at kunne tilkalde hjælp fra hjemmeplejen.

Husleje  

Huslejen varierer fra bolig til bolig afhængig af blandt andet opførelsesår, boligstørrelse mv. Det er udlejeren (boligselskabet eller Aalborg Kommune), der fastsætter lejens størrelse.

For oplysninger om huslejen for en bestemt ældre- eller plejebolig kan der rettes henvendelse til udlejeren. Der kan søges om boligstøtte som ved enhver anden lejebolig.

Indskud/depositum 

Du skal betale indskud ved indgåelse af lejemål i almene ældre- og plejeboliger, uanset om de er ejet af en boligforening eller af Aalborg Kommune. Der betales depositum i boliger ejet af private, herunder pensionskasser og Aalborg Kommune. Du kan søge kommunen om lån til indskud efter boligstøttelovens regler.

Udgifter til mad og fællesudgifter 

Når du bor på plejehjem, kan du få døgnkost. Priser og øvrige omkostninger fremgår af kvalitetsstandarden for døgnkost i plejeboliger.

Gå til siden med kvalitetsstandarder 

Bruger- og pårørenderåd 

Brugerindflydelsen på det personlige plan fremmes gennem bruger- pårørenderådets arbejde. Rådet repræsenterer beboernes interesser og sikrer derved størst mulig trivsel for beboerne. Rådet medvirker i dialog med ledelsen til, at kommunen lever op til de vedtagne kvalitetsstandarder for området.

Læs mere om bruger- og pårørenderåd

Opsigelsesvarsler 

På langt de fleste af Aalborg Kommunes plejehjem er der følgende opsigelsesvarsler: 

  • ved fraflytning 3 måneder (opsigelse til den 1. i en måned)
  • ved død 1 måned (opsigelse til den 1. i en måned)

Specielle omstændigheder ved opsigelse ved dødsfald 

Boligen kan først opsiges, når skifteretten har afgjort, hvem der kan handle vedrørende afdødes bo - dvs. når den person, som har fået boet udlagt, kan opsige boligen fra den 1. i en måned og en måned frem. (kopi af skifteretsattesten skal vedlægges). 

Indretning af boliger 

Der er udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvilke krav og anbefalinger Ældre- og Handicapforvaltningen stiller til boliger for ældre og handicappede. Udgangspunktet for vejledningen er krav til plejeboliger.

Vejledningen er primært tænkt som et redskab for rådgivere, teknikere og projektgrupper, der er tilknyttet planlagte og igangværende byggerier.

Vejledning til indretning af bolig

Friplejebolig 

Er du berettiget til en plejehjemsbolig, kan du vælge at bo i en friplejebolig. I Aalborg Kommune er Liselund Friplejeboliger og Ella Mariehjemmet friplejeboliger.

Hjælp og pleje i friplejeboligerne er den samme som i kommunale plejeboliger. Betaling af pleje mv. sker efter nationale takster og ud fra borgerens behov for pleje. 

Tilsyn med kvaliteten 

Der foretages sundhedsmæssige tilsyn af embedslægeinstitutionen, ligesom en uvildig instans foretager anmeldte og uanmeldte besøg.

Besøgene skal tilse, at hjemmeplejens opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og de vedtagne kvalitetsstandarder. Tilsynsrapporterne er tilgængelige for hvert plejehjem.

Læs mere om hvilke punkter, der føres tilsyn med

Bolig i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopæls- og i tilflytningskommunen.

I særlige tilfælde har en kommunalbestyrelse ret til at beslutte, at udefrakommende midlertidigt ikke kan optages på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til kommunen af en række nærmere fastsatte grunde, herunder f.eks. for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen.

Del indhold