Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye ambitioner for erhvervsservice

18. april 2016
Ny rammeaftale skal sikre god og effektiv sagsbehandling inden for planer, byggeri, miljø og brand/beredskab.

Aalborg Kommune har sammen med erhvervsorganisationerne DI Aalborg, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Byggesocietet Aalborg og Aalborg Håndværkerforening for første gang indgået en aftale, som sætter rammerne for myndighedsbehandling i 2016-2017. 

Vicedirektør i By- og Landskabsforvaltningen Frede Aagren fortæller:

- God, ambitiøs og effektiv erhvervsservice er en forudsætning for en stærk erhvervsudvikling i Aalborg. Derfor har vi sammen med de berørte erhvervsorganisationer indgået en fælles gensidig aftale. 

Formand for DI Aalborg, Peter Rindebæk understreger:

- Der er klare fremskridt i aftalen. Det vigtige er nu, at ambitionerne bliver gjort til virkelighed. Det er først, når virksomhederne kan mærke dem, at vi er i mål.

Mål om 90% tilfredshed

- Vi sætter bl.a. ekstra fokus på opfølgning, tilfedshedsmåling og dialog med virksomhederne i Aalborg, fortsætter Frede. Hver måned foretager vi tilfredshedsundersøgelser, hvor det er målet at opnå en svarprocent på over 50 og en tilfredshedsprocent på mere end 90. 

Se tilfredshedsundersøgelser for januar og februar 2016

I rammeaftalen er der forpligtelser for Aalborg Kommune og opfordringer til kommunes virksomheder. 

Aalborg Kommune forpligter sig til at:

1. Det er let at finde relevante og aktuelle informationer om planer, byggeri, miljø og brand/beredskab på www.aalborg.dk

2. Der er en primær synlig "Én indgang" til erhvervsservice" - den digitale indgang i Byg Og Miljø. Virksomhederne kan - indtil videre - også anvende andre kanaler/indgange til Aalborg Kommunes erhvervsservice. Kommunen sikrer, at henvendelser kommer de rigtige steder hen i organisationen.

3. Være klar til gå i forhåndsdialog, når virksomheden ønsker det. Tilbyde booking af forhåndsdialog på www.aalborg.dk

4. Give rådgivning om hvilket materiale/hvilke forhold, der skal være leveret/afklaret for at egentlig sags-behandling kan gå i gang. Der kan henvises til en checkliste over det nødvendige materiale.

5 Give et konkret bud på den forventede sags behandlingstid i forbindelse med forhåndsdialogen. Aalborg Kommune vil leve op til de angivne sagsbehandlingstider for bygge- og miljøsager i aftalen mellem regeringen og KL fra december 2015.

6. Sager vurderes hurtigt og senest 5 hverdage efter modtagelsen kontaktes virksomheden og det meddeles, hvem der er procesansvarlig sagsbehandler.

7. Den procesansvarlige sagsbehandler varetager koordinering af sagsbehandlingen for alle relevante områder inden for planer, byggeri, miljø og brand/beredskab.

8. Den procesansvarlige sagsbehandler sikrer, at virksomheden modtager koordinerede svar/afgørelser i den konkrete sag - og til den aftalte tid.

9. Måle på virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen - herunder på sagsbehandlingstid og på processens forløb. Der måles konkret på alle afsluttede sager ved henvendelse til ansøger pr. mail. Resultaterne offentliggøres løbende på www.aalborg.dk

10. Have løbende dialog med erhvervsorganisationerne om udviklingen af erhvervsservicen inden for planer, byggeri, miljø og brand/beredskab.

Virksomhederne opfordres til at:

1. Orientere sig om, hvad ansøger skal gøre i forbindelse med sager, der vedrører planer, byggeri, miljø og brand/beredskab.

2. Orientere sig om indgangen til Aalborg Kommune og anvende Byg Og Miljø. Med virkning fra 1. september 2016 skal alle ansøgninger afleveres via Byg Og Miljø. 

3. Henvende sig i god tid angående en forhåndsdialog om den konkrete sag. 

4. Sikre sig at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og at nødvendige afklaringer er tydeliggjort, ved at inddrage relevant faglig rådgivning i processen. 

5. Give en klar tilkendegivelse af, hvilken sagsbehandlingstid/-proces, der "passer virksomheden" i den konkrete sag. Meddele Aalborg Kommune, hvis der er væsentlige ændringer i projektets tidsplan. 

6. Virksomheden/ansøger sikrer, at det er klart og entydigt, hvem der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med sagsbehandlingen. 

7. Kontaktpersonen er klar til at indgå i dialog med Aalborg Kommune om spørgsmål og uklarheder i forbindelse med sagsbehandlingen. 

8. Modtager de koordinerede svar fra Aalborg Kommune og vurderer svar/afgørelser og giver tilbagemelding hvis det er nødvendigt. 

9. Være i dialog med Aalborg Kommune om resultaterne af målingerne af virksomhedernes tilfredshed. Igennem dialog med Aalborg Kommune at give input til særligt vigtige indsatsområder. 

10. Indgå i dialog med Aalborg Kommune om krav og ønsker til udviklingen af erhvervsservicen.

Del indhold