Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hønsehold i haven

Vil du have hønsehold i byzonen, skal du være opmærksom på regler og anbefalinger for det.

Hønsehold i byzone

Du må højest have 30 høns i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Lovgivningen på området er "Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter".

Medfører et hønsehold væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan disse ikke afhjælpes, kan kommunen endvidere nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget elle indretningen fjernet.

Ved henvendelser om gener fra hønsehold kan kommunen udføre en besigtigelse af forholdet.

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener, og derfor anbefaler kommunen, at hønsehus og -gård placeres mindst 2,5 m fra skel.

Vi anbefaler endvidere, at du orienterer naboerne, inden du anskaffer hønsene. På den måde kan du som kommende hønseholder tager naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Er du i tvivl eller har du yderligere spørgsmål på området, kan du kontakte BorgerMiljø på mail miljoe-front@aalborg.dk eller på telefon 9931 2050.

Undgå rotter ved dit hønsehold

Generelt gælder, at hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, skal du straks anmelde det på enten borger.dk eller på telefon 9931 2397.

Rotter spiser både hønsefoder, æg og kyllinger. Det er derfor vigtigt, at du følger nogle enkle råd:

 • Fjern alle foderrester inden skumring
 • Opbevar foder i lukkede rottesikre beholdere
 • Hængetrug skal være 35 cm over jorden
 • Hønsegården skal rottesikres ned i en dybde på minimum 60 cm under terræn
 • Hønsegården skal rottesikres over jorden med et net med maskevidde under 2 cm
 • Hold hønsehus og -gård fri fra tæt beplantning
 • Hønsehuset skal som minimum være hævet 35-40 cm over jorden

Råd i forbindelse med fuglefodring

 • Placer foderbrættet så vidt muligt helt fri af vegetation
 • Foder med begrænset mængde mad, således at der spises op inden for kort tid
 • Efterlad aldrig foderrester efter skumring
 • Opbevar foder i rottesikker container
 • Hvis der er/kommer rotter, stop da straks med fuglefodring.

 

 

 

Del indhold