Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Privat pasning

Du kan få tilskud til privat pasning af dit barn, hvis du vælger en privat børnepasser, en ung i huset eller en privat institution.

Dagtilbudsloven skelner mellem privat dagpleje og tilskud til forældre som benytter privat pasningsordning og ung i huset.

I Aalborg Kommune har vi pt. ikke godkendte private dagplejere, men udelukkende private børnepassere.

Privat børnepasning og ung pige i huset

Du kan få økonomisk tilskud til privat pasning, hvis du ansætter en ung i huset eller får dit barn passet uden for hjemmet ved en privat børnepasser, som også har andre børn i pasning.

Herunder findes links til de private børnepasseres egne hjemmesider, hvis indhold Aalborg Kommune ikke er ansvarlig for:

Forening

Klub

Tilskud til privat børnepasning

Aalborg Kommune giver 75 % af lønudgiften, men det maksimale tilskud pr. barn pr. måned er:

0-2 år = 5.348 kr. i 2016
3-5 år = 3.490 kr. i 2016

Hvis du ansætter en ung i huset, skal du være opmærksom på, at lønnen er eksklusiv 12,5% i feriepenge og ATP, som er 190,00 kr. og AES (Arbejds- og Erhvervsskade Forsikring) på 158 kr. Lønnen skal stå på kontrakten.

Regler for tilskuddet:

 • du skal ikke betale skat af tilskuddet
 • børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, I har aftalt
 • du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov samt under forældreorlov vedrørende pasningsbarnet
 • du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn
 • du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning
 • tilskuddet stopper altid, hvis barnet starter i kommunal pasning

Krav for at få tilskud

 • du skal bo i Aalborg Kommune
 • du kan få tilskud til privat pasning, indtil barnet starter i børnehaveklasse
 • du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder (ung i huset eller en privat børnepasser)
 • kommunen skal godkende pasningsaftalen og den person, du ansætter til at passe barnet
 • tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor Aalborg Kommune har modtaget ansøgningen, og børnepasseren er godkendt
 • i forbindelse med godkendelsen indhenter kommunen straffe- og børneattest samt sociale oplysninger

Sådan søger du tilskud

Hør mere om tilskudsordningen eller rekvirer orienteringsmateriale og blanketter ved at kontakte Vibeke Hansen på telefon 9982 3170, privat-pasning@aalborg.dk

Rabat for søskende

Har du mere end et barn i privat pasning, får du søskenderabat. Rabatten vil altid være på det barn, hvor Aalborg Kommunes nettodriftsudgift er lavest.

Tilsyn

Der føres mindst to tilsyn om året. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring - også om sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold - samt det danske sprog og kultur.

Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn i den private pasningsordning. Ved tilsynet lægges der vægt på børnepasserens kompetencer. Formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Aalborg Kommune kan tilbagetrække godkendelsen af en privat pasningsordning, hvis pasningsaftalen mellem forældrene og børnepasseren eller den unge i huset ikke følges eller opfyldes.

Overgang fra en privat pasningsordning til anden pasning

Opsigelsesvarslet i en privat pasningsordning kan maksimalt være løbende måned + 1 måned.

Modtager du tilskud til privat pasning, skal du orientere Aalborg Kommune, når aftalen med børnepasseren ophører. Vi skal have besked om sidste dag hos børnepasseren. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarslet kun er mellem forældre og børnepasser.

Lukkedage

I Aalborg Kommune kan du maksimalt modtage tilskud for børnepasserens 30 lukkedage i perioden 1. maj - 30. april. Dit tilskud reduceres for hver dag, der ligger ud over 30 lukkedage.

Fravær

Er dit barn fraværende i mere end 6 uger, skal du orientere Aalborg Kommune, da du ikke er berettiget til tilskud i denne periode.

Læs mere om

Hvordan bliver jeg privat børnepasser
Privat pasningsordning 2016

Hent skema

Ansøgning om tilskud til privat pasning

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner skal leve op til kommunens politikker og målsætninger på området. I Aalborg Kommune vil det bl.a. sige, at de private daginstitutioner skal arbejde indenfor rammerne af Børne- og Ungepolitikken. Desuden skal private daginstitutioner til enhver tid leve op til dagtilbudsloven.

Nedenfor kan du se, hvilke muligheder du har for at få passet dit barn i en af kommunens private daginstitutioner.

Børnehaven Vimmerby

Byplanvej
9210 Aalborg SØ
Se hjemmeside            

Børnehaven Vokslev Friskole

Hobrovej 97
9240 Nibe
Se hjemmeside

Børnehaven Bitte Bæk

Saxogade 4
9000 Aalborg
Se hjemmeside

Egense Friskoles Naturbørnehave

Bådbyggervej 5
9280 Storvorde
Se hjemmeside

Børnenes Akademi

Strubjerg 163
9400 Nørresundby
Se hjemmeside

Daginstitutionen Troldehulen

Kollegievej 1
9000 Aalborg
Se hjemmeside

Børnehuset Pippi

Nibevej 12
9200 Aalborg SV
Se hjemmeside

Den Musikalske Børnehave

Slotsgade 31 D
9000 Aalborg
Se hjemmeside

Børnenes Have

Landmandsgade 34
9293 Kongerslev
Se hjemmeside

Udebørnehaven

Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst
Se hjemmeside 

St. Restrup Skovbørnehus

Bjerglundsvej 30, St Restrup
9240 Nibe
Se hjemmeside

 

 

Puljeordning

En puljeordning betyder, at institutionen har en skriftlig aftale med kommunen. Puljeordningen kan kun opkræve 25 % i forældrebetaling. Desuden er der i forhold til private institutioner nogle forskelle omkring forskellige tilskud.

Der er ikke længere lovmæssigt grundlag for at oprette institutioner som puljeordninger, dog kører nogle stykker stadig efter ordningen:

Nørresundby Daghøjskole   

Tinghusgade 3
9400 Nørresundby                 

Børnehaven Englunden

Englundvej 11
9400 Nørresundby
Se hjemmeside

Børnehaven Tusindstrålen

Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst
Se hjemmeside

Børnehuset Farstrup

Staunvej 95
9240  Nibe
Se hjemmeside
 

Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Ejdrupvej 33
9240  Nibe 
Se hjemmeside

 

Tilmelding og udmelding af puljeordning

Hvis du ønsker at tilmelde eller udmelde dit barn af en puljeordning, skal du kontakte personalet i institutionen.

Krav til oprettelse af en privat daginstitution

Hvis du er interesseret i at oprette en privat daginstitution i Aalborg Kommune, så stilles der en række kvalitetskrav, som du skal opfylde, for at blive godkendt.

Læs mere om de kommunale krav til de private institutioner

Her er Ansøgningsskema til oprettelse af privat daginstitution

Læs mere om krav til perspektivplan og årsberetning

Brug dette Skema til beskrivelse og afrapportering af delmål iht. perspektivplan

 

Del indhold