Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affald og genbrug

Find informationer om affaldsgebyrer, jordflytning, farligt affald og dagrenovation som gælder for virksomheder. Se også åbningstiderne for genbrugspladsen og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.

Affaldsgebyrer

Genbrugsplads og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Jordflytning

Af med affaldet - sorteringsguide

Farligt affald

Dagrenovation

Bestil tømning af en container

Affaldsgebyr

Alle virksomheder, som er registreret i Aalborg Kommune i det Centrale Virksomhedsregister (CVR), skal som udgangspunkt betale gebyr for administration, planlægning mv. af kommunens affaldsordninger.

Nogle virksomheder har mulighed for at ansøge om fritagelse for gebyr.

Find mere information om affaldsgebyrer

Se reglerne for fritagelse for gebyr

Genbrugsplads og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Alle virksomheder i Aalborg Kommune har adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen.

Jord, have- og parkaffald og fyldpladsaffald kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.

Se åbningstider for Genbrugspladsen Sundsholmen

Se åbningstider for Affald- og Genbrugscenter Rørdal

Jordflytning

Miljøministeriet har indført en række regler, der skal medvirke til, at forurenet jord ikke flyttes, uden først at være anmeldt. Dertil har modtageanlægget og transportøren særlige pligter, ligesom der er krav til virksomheder, der foretager flere jordflytninger fra flere lokaliteter.

Anmeld en jordflytning

Modtageanlæggets pligter

Modtageanlægget skal:

 • på Miljøafdelingens forlangende forevise anmeldelsen samt anvisning (følgeseddel).
 • sikre sig, at transportøren medbringer kopi af følgeseddel på første læs af en ny jordflytningssag.
 • gøre transportøren og Miljø opmærksom på, hvis der ikke er overensstemmelse mellem følgeseddel og den reelle jordflytning - herunder hvis mængde eller dato overskrides.
 • opbevare et eksemplar af følgesedlen i 2 år efter, at jordflytning har fundet sted. Hvis modtageanlægget har foretaget de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal disse opbevares sammen med følgesedlen.
 • efter modtagelse af sidste læs af jorden sende en kvittering til Miljø. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om indvejet jordmængde.

Transportørens pligter

Transportøren skal sikre sig:

 • at hans navn, adresse samt CVR-nummer er påført anmeldelsen. En kopi af anmeldelsen samt anvisning (følgeseddel) skal medbringes ved hvert læs.
 • at der er overensstemmelse mellem oplysningerne på anmeldelsesblanketten og afhentningsstedet for jord.
 • at han afleverer en kopi af anmeldelsen til modtageanlægget, der er anført på anmeldelsen.
 • at han kan forevise følgesedlen på Miljøs forlangende.

Anmeldelse af flytning af jord fra flere lokaliteter

En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i Aalborg Kommune i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan samlet anmelde flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori inden for en periode på højst et år.

Dette gælder dog ikke jord fra forureningskortlagte arealer, som fremgår af Region Nordjyllands bruttoliste over kortlagte arealer.

Senest en måned efter at sidste jordflytning er foretaget, skal virksomheden til Miljø sende oplysninger om jordmængder for hver flytning.

Læs mere

Læs om jordflytning, og se om din grund er omfattet

Læs om byggeri på forurenet jord

Læs om flytning og håndtering af jord fra Eternitgrunden

Af med affaldet    

Affald skal sorteres, hvor det opstår. Det er virksomhedens pligt at genanvendeligt affald genanvendes, deponeringsegnet affald deponeres, og at det resterende affald brændes eller specialbehandles.

I SorteringsGuiden kan du søge oplysninger om de fleste affaldstyper. Du får information om, hvordan affaldet skal sorteres, håndteres, og hvor det skal afleveres.

Søg i SorteringsGuiden

Læs om affald til deponering

Farligt affald

Virksomheder, der har farligt affald, skal anmelde det til Miljø- og Energiforvaltningen.

I "Bekendtgørelse om affald" findes reglerne for farligt affald, og Aalborg Kommune har desuden udarbejdet en vejledning om farligt affald. Her kan du læse om:

 • reglerne for klassificering og bortskaffelse af farligt affald
 • mulighederne for at søge om fritagelse for afleveringspligten og
 • reglerne for hvordan farligt affald skal opbevares.

Til anmeldelse af farligt affald skal affaldets EAK-koder anvendes.

Anmeld farligt affald

Indsamling af klinisk risikoaffald

Læs mere

Hent bekendtgørelse om affald

Find vejledning for farligt affald

Se oversigt over EAK koder

Dagrenovation

Alle virksomheder har pligt til at være tilsluttet den kommunale indsamling af dagrenovation. 

Læs om dagrenovation og tilmelding

Bestil tømning af container

Virksomheder kan bestille tømning af følgende:

 • Storcontainere til industriaffald
 • Ekstratømning af storcontainere til dagrenovation
 • Vippecontainere til industriaffald
 • Ekstratømning af vippecontainer til dagrenovation
 • Vippecontainer til papir/pap (røde)

Bestil en tømning af en container

Del indhold

Affaldsplan 2014-2025